top of page

Kahoot bud vekker spørsmål: Analytikere og veiledning gir optimistiske vekstutsikter

Introduksjon


I de siste ukene har det vært mye oppmerksomhet rundt Kahoot i nyhetene. Et bud på 35 kroner per aksje har skapt stor interesse blant investorene, og Goldman Sachs Asset Management sin Private Equity-virksomhet har lagt inn budet. Kahoots styre anbefaler aksjonærene å godta tilbudet, men flere mener at budpremien ikke gjenspeiler selskapets virkelige verdi, da de tror at potensialet er større enn det budgiveren antyder med prisen. Blant de misfornøyde med budet er storeiere som Folketrygdfondet og DnB. Derfor ønsker vi å se nærmere på Kahoot og finne ut hva som vekker investorenes interesse.


Kahoot er kort sagt en lærings- og engasjementsplattform som er utbredt over hele verden. Du eller noen du kjenner har kanskje brukt den til å lage quizer. Selskapet har vært børsnotert i over 3 år, og aksjekursen har hatt en turbulent reise. Den startet på 14,73 kroner den 7. oktober 2019, og nådde sitt høydepunkt på 124 kroner den 18. januar 2021 – en økning på imponerende 741% siden starten. Etter dette har kursen falt jevnt, og i begynnelsen av året 2023 nådde den årets laveste punkt på 15,47 kroner, og den store oppgangen var borte, med bare en 5% økning fra børsnoteringen. Men siden begynnelsen av året har aksjekursen begynt å stige igjen og fått mer momentum, og nå handles den på 34,67 kroner, som tilsvarer en økning på 135% fra børsnoteringen. Selv om aksjekursen tidligere har vært mye høyere, har den likevel mer enn doblet seg fra startkursen, og avkastningen har vært mer enn 3 ganger høyere enn OSEBX i samme periode. La oss nå se nærmere på selskapet på oversiktssiden.


Skrevet av Gründer og CEO Didrik Lysvoll


Oversikt analyse

Når vi tar en nærmere titt på Kahoot ved hjelp av oversiktssiden, oppdager vi raskt det samme som vi tidligere har nevnt om aksjekursen. I begynnelsen av 2021 nådde aksjen sin topp, men deretter falt 50-dagers glidende gjennomsnitt under 200-dagers glidende gjennomsnitt, noe som kalles for "death cross" og indikerer en negativ trend for aksjekursen. Denne negative trenden varte en stund, men rundt april i år skjedde det en endring for første gang, der 50-dagers snitt krysset over 200-dagers snitt, noe som kalles for "golden cross" og indikerer en positiv trend for aksjekursen. Siden den gangen har aksjekursen hatt en positiv trend og har nådd årets høyeste nivå.


Du kan studere aksjekursen nærmere ved hjelp av tekniske indikatorer på vår tekniske kategori. Vi tilbyr mange ulike sider med forskjellige oppsett du kan velge mellom. Blant de tekniske indikatorene vi bruker, finner vi ADX-indikatoren som måler styrken av en trend. For øyeblikket er ADX-nivået på 41, noe som er langt over grensen på 25, som indikerer at trenden er sterk. I tillegg er +DI, som måler oppgangens styrke, tre ganger høyere enn -DI, som måler nedgangens styrke. Dette bekrefter den sterke positive trenden, i tillegg til at trendlinjene har krysset oppover.


Siden aksjekursen har svingt mye i perioden, har selskapet blitt klassifisert som høy volatilitet, noe som antagelig ikke kommer som en overraskelse etter det vi tidligere har beskrevet om aksjekursens reise. Selskapet er også klassifisert som mellomstort, med en markedsverdi på 17 milliarder kroner og en selskapsverdi på 16,2 milliarder når man tar gjeld og kontantbeholdning med i betraktningen. Dette betyr at selskapet har mer kontanter enn gjeld, og har dermed en negativ netto gjeld. Dette kan være tiltalende for potensielle oppkjøpere da det indikerer at selskapet har en sterk kapitalstruktur, men det er selvfølgelig flere faktorer som spiller inn når det kommer til et tilbud på selskapet.


Kahoot har blitt tildelt aksjestilen høy flyer på grunn av selskapets grønne kvalitet og momentum, men rød verdi sammenlignet med andre selskaper. For å lære mer om hva som har bidratt til selskapets sterke momentum og hvorfor investorene stadig er villige til å betale høyere multipler, vil vi nå se nærmere på selskapets fundamentale utvikling i perioden.


Fundamental analyse

Når vi ser på oppsummeringen av Kahoots økonomi, ser vi flere positive trender for selskapet. Fra 2019 til første kvartal i år har verdien av selskapets eiendeler økt betydelig, fra noen få hundre millioner kroner til nå hele 8 milliarder kroner. Egenkapitalen utgjør nå 80% av selskapets totale kapital, med en egenkapital på 6,4 milliarder kroner. Dette viser at selskapet har sterk økonomi og lav gjeldsgrad. Dagens multippel for egenkapitalen er 2,7, som er historisk lavt sammenlignet med tidligere nivåer på 4,2-15,6.


På den andre siden er de andre multiplene ikke like positive for selskapet. Selskapet har generert en omsetning som utgjør 20% av kapitalen, tilsvarende 1,6 milliarder kroner, noe som plasserer kapitalomløpshastigheten blant de laveste 20% i bransjen. Men det er viktig å merke seg at omsetningen har økt kraftig med nesten to tusen prosent siden 2019, noe som har ført til at pris til salg har falt fra over 100 til nå 10,8. Denne vekstraten i omsetningen er imponerende og en av de beste på børsen.


I fjor klarte selskapet å konvertere omsetningen til profitt, men med en lav margin. Profittmarginen var på 1,6%, og avkastningen på eiendelene var 0,3%. Dette har nå økt til 0,5% i år. Multippelen for pris til inntjening er imidlertid veldig høy, 486,6. Til gjengjeld har selskapet en svært høy fri kontantstrøm-konvertering, med en multippel på 37,3. Dette skyldes delvis at selskapets investeringer (CAPEX) har vært små, slik at nesten hele kontantstrømmen fra operasjonene blir til fri kontantstrøm. I tillegg har selskapet mange ikke-kontantmessige kostnader som avskrivninger og nedskrivninger, noe som fører til en stor forskjell mellom kontantstrømmen og inntjeningen. Dette har bidratt til at kontantstrømmen har vært positiv i to år lenger enn inntjeningen, og pris til fri kontantstrøm har blitt redusert fra 261,5 i 2020 til 37,3 i dag.


På nyhetssiden har Kahoot utgitt optimistiske bedriftsveiledninger om fremtiden. I februar i år sa de at den justerte EBITDA-en for 2023 kunne ha en år-til-år vekst på over 40%. I juni kom de med en annen veiledning som hadde som mål å oppnå over 20% årlig gjennomsnittlig vekst i faktureringen fra 2024 til 2026. Dette førte til en økning på 4,1% i aksjekursen samme dag for begge nyhetene, som viser at markedet tolket det som positive vekstrater. Analytikerne forventer også at inntjeningen vil øke med 60% i 2024, noe som viser deres optimisme om selskapets inntjeningsvekst. Men det er viktig å merke seg at Kahoot har overrasket analytikerne tidligere, med både -66,7% og 342,9% avvik fra forventningene. Så det er viktig å være forsiktig med slike forventninger.


Det er tydelig at det er delte meninger om Kahoots fremtid og verdi. Flere store aksjonærer mener at budpremien er for lav sammenlignet med dagens pris. Imidlertid endret DNB Markets sin anbefaling for to uker siden, og økte kursmålet til 35 kroner, som er det samme som budet. De ser ingen potensiell oppside fra dagens kursnivå og nedgraderte sin tidligere anbefaling fra kjøp til salg. Dette har vakt oppmerksomhet rundt om selskapets sterke positive trend vil stoppe på dagens nivå, eller om den vil fortsette videre og nå et nivå som storeiere mener gjenspeiler selskapets fundamentale verdi, da de mener dagens kurs ikke gjenspeiler den potensielle verdien.


Sammenfattende er det mange ulike meninger om Kahoots fremtid og verdsettelse. Det vil være spennende å se hvordan selskapet vil utvikle seg videre, spesielt med tanke på den historisk høye veksten i omsetningen som de har klart å finansiere med høy grad av egenkapital. Med veiledningen fra selskapet og forventningene fra analytikerne er det usikkerhet knyttet til fremtidige resultater, og det er alltid en risiko forbundet med inntjeningsutsikter på lang sikt. Men det er positivt å se at flere insidere er optimistiske til fremtiden, da de har kjøpt aksjer det siste året.


Oppsummering


Oppsummerende er Kahoot en populær plattform for læring og engasjement, som har fått oppmerksomhet på grunn av et bud på 35 kroner per aksje fra Goldman Sachs Asset Management sin Private Equity-virksomhet. Styret i Kahoot anbefaler aksjonærene å godta tilbudet, men noen store aksjonærer, som Folketrygdfondet og DnB, er ikke enige og mener at budpremien undervurderer selskapets potensielle verdi.


Aksjekursen til Kahoot har hatt en uforutsigbar reise med perioder med både positive og negative trender. Akkurat nå indikerer tekniske indikatorer og trendlinjer at det er en sterk positiv trend i aksjekursen.


I fundamental analysen ser vi at selskapet har hatt betydelig vekst i eiendeler og omsetning siden 2019. Egenkapitalen utgjør nå 80% av selskapets totale kapital, noe som indikerer en solid økonomi med lav belåning. Samtidig har selskapet hatt økende lønnsomhet og ble lønnsomt i fjor. Men til tross for veksten, er flertallet av multiplene høye sammenlignet med selskapets sektor.


Kahoot har gitt positive fremtidsutsikter, som har vekket investorenes interesse og ført til økning i aksjekursen. Analytikere forventer også videre inntjeningsvekst i de kommende årene og deler selskapets optimisme. Men det er viktig å være forsiktig med å forutse fremtidig inntjening, da usikkerheten om fremtiden er til stede.


Alt i alt er det delte meninger om Kahoots fremtid og verdsettelse. Flere store aksjonærer mener budpremien er for lav, mens andre, som DnB Markets, mener dagens kurs allerede reflekterer selskapets verdi, og at det ikke er mye mer oppside å hente. Selskapets historiske vekst og positive veiledninger skaper både usikkerhet og potensiell oppside i fremtiden. Insidere har også vist optimisme ved å kjøpe aksjer det siste året. Dette tyder på at Kahoot er et selskap med betydelig vekstpotensial, men også med mange usikkerhetsfaktorer som investorene nøye må vurdere før de tar beslutninger.


Vi håper denne analysen gir deg innsikt i Kahoot's utvikling frem til i dag og hvordan fremtiden kan se ut for selskapet. Vår aksjeanalyseplattform kan gi deg enda mer informasjon - registrer deg gratis og prøv den nå! Men husk at all informasjon vi gir kun skal brukes som inspirasjon for videre analyse og ikke tolkes som investeringsråd. Investeringer innebærer alltid risiko, og tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. Så vær grundig og nøye i dine analyser før du tar investeringsbeslutninger. Lykke til på din investeringsreise!


Å investere innebærer alltid risiko, og tidligere resultater gir ingen garantier for fremtidige resultater. Det vi deler med deg er kun informasjon og skal ikke tolkes som investeringsråd. Vi kan ikke garantere at det vi presenterer er fullstendig og korrekt. Når du tar investeringsbeslutninger basert på vår informasjon, er det ditt eget ansvar og risiko som investor. Vi tar ikke ansvar for eventuelle tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av vårt innhold hos InvestWiser. Vårt innhold kan ikke erstatte profesjonell investeringsrådgivning.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page