top of page

Jakt etter Juveler: De beste aksjene fra hver sektor på Oslo Børs

Introduksjon


De siste dagene har vi skrevet flere analyser av populære selskaper på børsen som har hatt stor suksess! Dere har vært utrolig støttende og delt innleggene våre videre, noe som har ført til at noen av dem har fått tusenvis av lesere. Etter at oppmerksomheten rundt våre analyser har økt, har vi fått mange spørsmål om hvilke selskaper vi finner interessante. Derfor tenkte vi det kunne være spennende å bruke vår modell til å sammenligne aksjer i hver sektor med hverandre. På denne måten kan vi ta et helt objektivt valg og la de med de mest attraktive nøkkeltallene bli valgt.


Viktig å merke seg er at noen aksjer er vanskeligere å sammenligne innenfor sektorene, da noen bransjer vil prestere bedre enn andre i sin sektor på visse nøkkeltall i modellen. Likevel kan det være en fin måte å finne noen spennende aksjer fra hver sektor når man raskt skal velge et begrenset antall aksjer. Vi må imidlertid huske på dette. Vi vil også presisere at vår rangeringsmodell ikke skal brukes som en endelig beslutning for valg av aksjer, men heller som en pekepinn i analysen.


Med det sagt, er det nå på tide å sammenligne sektorene på Oslo Børs.


Skrevet av Gründer og CEO Didrik Lysvoll


Sektorene på Oslo Børs

På Oslo Børs finnes det 11 forskjellige sektorer som deler selskapene etter hva de driver med, basert på Morningstars GICS-modell. Disse sektorene omfatter teknologi, helse, energi og flere andre. I dette innlegget vil vi fokusere på disse sektorene generelt, uten å gå inn i detaljene om de spesifikke bransjene.


GICS-modellen er veldig nyttig, da den lar oss sammenligne aksjer med liknende forretningsmodeller og egenskaper. Selvfølgelig kan det være unntak, men som regel hjelper denne modellen oss med å få bedre innsikt i aksjene når vi sammenligner dem. Når vi velger aksjer fra ulike sektorer, sprer vi også risikoen i porteføljen vår. Dette er viktig for å ha en variert samling av aksjer med ulike egenskaper. For å sammenligne aksjene i hver sektor bruker vi nøkkeltall, og vi velger ut den beste aksjen fra hver sektor.


Her er de 11 sektorene på Oslo Børs, sortert etter antall aksjer:

1. Industri: 82 aksjer

2. Energi: 49 aksjer

3. Finansielle tjenester: 47 aksjer

4. Teknologi: 43 aksjer

5. Helse: 29 aksjer

6. Konsument Defensive: 29 aksjer

7. Sykliske Forbruksvarer: 16 aksjer

8. Innsatsvarer: 15 aksjer

9. Infrastruktur: 12 aksjer

10. Kommunikasjonstjenester: 10 aksjer

11. Eiendom: 9 aksjer


Det er altså en betydelig forskjell i antall aksjer mellom sektorene, og det gjør det utfordrende å sammenligne sektorer med mange aksjer mot eiendomssektoren, der alle selskapene opererer innenfor samme bransje. Likevel vil vi kun fokusere på sektorene i dette innlegget. Dersom dette innlegget blir godt mottatt, planlegger vi å lage et eget innlegg der vi velger fra alle de største bransjene. Det er viktig å merke seg at resultatene kan variere over tid, da rangeringsmodellen vår er dynamisk.


Toppaksjene fra hver sektor

Nå som vi har forklart hvordan vi vil klassifisere selskapene og gruppere dem etter sektor, er det på tide å organisere disse gruppene ved hjelp av vår screener og sammenligne dem. Kort fortalt er en screener et verktøy som gjør det mulig å sortere gjennom mange aksjer for å finne de som passer sine kritierer, hvor i dette tilfelle vil være de kriteriene QVM modellen vår måler. Vi vil altså bruke vår QVM-screener, som vurderer aksjene basert på fire viktige tall for kvalitet, verdi og momentum. Disse tallene er egenkapital, omsetning, inntjening og fri kontantstrøm for de siste 12 månedene (TTM), i forhold til total kapital. Dette gir oss en idé om soliditeten, effektiviteten og lønnsomheten til selskapene, og oppsummeres som kategorien kvalitet.


Videre sammenligner vi de samme finansielle tallene i forhold til selskapets markedsverdi, slik at vi kan vurdere hvordan disse tallene prises. Disse tallene kalles multipler og oppsummeres som kategorien verdi. For å måle aksjekursens styrke i løpet av den rapporterte perioden, ser vi på avkastningen de siste 3, 6, 9 og 12 månedene (de siste 4 kvartalene), og oppsummeres som kategorien momentum.


Således består QVM (Quality, Value, Momentum) av disse tre kategoriene, og gir oss en god indikasjon på hvordan selskapene presterer i forhold til andre i samme gruppe når det gjelder disse viktige nøkkeltallene. Bruker vi nå modellen til å rangere alle selskapene med hverandre i hver sektor får vi følgende selskap på topp.


Her er toppaksjen fra hver sektor i vår QVM-screener når vi sammenligner selskapene med sin sektor:

1. Industri: Odfjell Ser. A (ODF)

2. Energi: DNO (DNO)

3. Finansielle tjenester: Sparebank 1 Helgeland (HELG)

4. Teknologi: Itera (ITERA)

5. Helse: Navamedic (NAVA)

6. Konsument Defensive: Grieg Seafood (GSF)

7. Sykliske Forbruksvarer: Elopak (ELO)

8. Innsatsvarer: Yara International (YAR)

9. Infrastruktur: Elmera Group (ELMRA)

10. Kommunikasjonstjenester: Telenor (TEL)

11. Eiendom: Selvaag Bolig (SBO)


Vi har nå endt opp med ett selskap fra hver sektor etter å ha brukt vår QVM-screener til å sortere gjennom sektorene og valgt ut selskapene med høyest rangering. Det er viktig å merke seg at mange selskaper har svært lik rangering, og små forskjeller i tallene kan avgjøre om de er inkludert eller ikke. Det finnes også mange selskaper som presterer bra i modellen, men som ikke er inkludert her. Vi vil igjen understreke at rangeringsmodellen ikke skal brukes til å ta en endelig beslutning, men heller som hjelp til å finne aksjer raskt, slik at man kan analysere dem nærmere. For eksempel har DNO lave multipler hvor risikoen man belønnes for er politisk risiko knyttet til virksomheten i midtøsten som har mye uroligheter. Derfor er det viktig å også analysere selskapet etter å screenet markedet. Du kan bruke denne modellen og mange andre til å screene gjennom markedet for å finne aksjer som passer dine kriterier og mål. Nå la oss se hvordan disse selskapene fungerer sammen som en portefølje.


Analyse av Diversifisert Portefølje

Vi vil nå bruke porteføljesidene til å sette sammen en balansert portefølje med likevektig eksponering mot 11 sektorer på børsen. Dette betyr at alle selskapene i porteføljen vil utgjøre omtrent like stor andel. Gjennom porteføljesidene får vi interessant innsikt i selskapene og hvordan de fungerer sammen som en portefølje.


På oversiktssiden ser vi at vår portefølje har fått en rangering på 87 av 100 sammenlignet med alle selskapene på børsen. Dette skyldes at noen sektorer har selskaper som presterer bedre enn andre. Porteføljen har høyest rangering på kvalitet med 84, deretter verdi med 82, og til slutt momentum med 67.


Porteføljen har en god soliditet med en gjeldsgrad under 100% på 97,9% og en lønnsomhet på imponerende 27,0% målt i avkastning på egenkapital. Prisen til bok er 2,7 og pris til inntjening er 11,1.


I løpet av det siste året har porteføljen gitt en avkastning på 12,6% med en volatilitet på 9,5%. I samme periode har Oslo Børs sin indeks, OSEBX, gitt en avkastning på -0,81% med en volatilitet på 15,8%. Dette reflekterer porteføljens eksponering mot volatilitet, der over halvparten av aksjene er i lav volatilitet, mens resten er moderat volatilitet.


Porteføljen er godt diversifisert i ulike størrelser, med litt over ⅓ i små selskaper og litt over ⅓ i mellomstore selskaper. Litt under ⅕ av selskapene er store, mens Navamedic er et mikroselskap.


Når vi ser på aksjestilen med rangeringssystemet som bruker de tre kategoriene for å lage stiler av kombinasjoner, har over halvparten av aksjene fått super aksjerangering, noe som betyr at alle kategoriene er grønne. Litt over ¼ av aksjene er contrarian selskaper, med grønn kvalitet og verdi, men rødt momentum. Én aksje er nøytral, nemlig Selvaag Bolig, uten en klar kombinasjon, og Itera har en høy flyer med grønn kvalitet og momentum, men rødt verdi.


Porteføljen har en fortjeneste avkastning på 15,9% og en fri kontantstrøm avkastning på 20,5%, noe som betyr at porteføljen har en fri kontantstrøm konvertering på over 100%. Utbytteavkastningen er på 7%, som er under halvparten av fortjeneste avkastningen, og betyr at porteføljen har en utbetalingsgrad på under 50%.


Oppsummering


Oppsummerende har vi undersøkt ulike sektorer på Oslo Børs ved hjelp av QVM-modellen (Quality, Value, Momentum). Med denne modellen kan vi sammenligne selskapene innen hver sektor ved å vurdere flere nøkkeltall. Deretter har vi valgt den beste aksjen fra hver sektor basert på modellens rangering.


Videre har vi satt sammen en portefølje med aksjene, der vi har valgt å fordele dem likt over alle de 11 sektorene på børsen. Dette betyr at vi har like stor eksponering mot hver sektor gjennom utvalget av selskapene. Resultatene og egenskapene til denne porteføljen ble også presentert.


Viktig å huske at rangeringsmodellen kun gir oss en pekepinn i analysen, den skal ikke være den eneste grunnlaget for å velge aksjer. Det er avgjørende å gå grundigere til verks og analysere selskapene nærmere etter den initielle screeningen av markedet.


Vår plattform tilbyr mye annen unik funksjonalitet som forenkler hele reisen fra å finne aksjer til å bygge porteføljen. Du kan registrere deg helt gratis og prøve den nå. Men husk at all informasjon vi gir kun skal brukes som inspirasjon for videre analyse og ikke tolkes som investeringsråd. Investeringer innebærer alltid risiko, og tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. Vær grundig og nøye i dine analyser før du tar investeringsbeslutninger. Lykke til på din investeringsreise!


Å investere innebærer alltid risiko, og tidligere resultater gir ingen garantier for fremtidige resultater. Det vi deler med deg er kun informasjon og skal ikke tolkes som investeringsråd. Vi kan ikke garantere at det vi presenterer er fullstendig og korrekt. Når du tar investeringsbeslutninger basert på vår informasjon, er det ditt eget ansvar og risiko som investor. Vi tar ikke ansvar for eventuelle tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av vårt innhold hos InvestWiser. Vårt innhold kan ikke erstatte profesjonell investeringsrådgivning.


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page