top of page

Oslo Børs – Investeringsunivers: Analyse, Portefølje og Screening

Introduksjon

Dette innlegget er relevant for alle som investerer på Oslo Børs og ser på børsen som sitt investeringsunivers. For norske investorer er Oslo Børs et viktig sted å vurdere når de investerer i aksjer. Den er landets fremste markedsplass for handel med verdipapirer og spiller en avgjørende rolle i det norske finansmiljøet. Med en liste som inkluderer 337 selskaper, fra store selskaper som Equinor, DNB og Norsk Hydro, til mindre, men innovative selskaper, tilbyr børsen et bredt utvalg av investeringsmuligheter. Disse selskapene er kjente og foretrukket av mange norske investorer og utgjør en betydelig del av den nasjonale investeringsarenaen.


Hovedindeksen til Oslo Børs, OSEBX, har levert resultater de siste fem årene, med en samlet avkastning på over 54%. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig avkastning på mer enn 10%. Selv om indeksen hadde en vekst på omtrent 10% i 2023, har det nye året startet med en nedgang på 1%. Når mediene rapporterer om markedsutviklingen på Oslo Børs, er det som regel hovedindeksen som får mest oppmerksomhet, og den fungerer som en viktig indikator for det generelle helse av markedet.


For å sette dette i perspektiv kan det være nyttig å sammenligne med S&P 500, en ledende amerikansk aksjeindeks. S&P 500 består av 500 av de største og mest omsatte selskapene i USA og har levert en samlet avkastning på rundt 15% de siste fem årene, inkludert over 25% i fjor, i 2023. I år har indeksen steget med 2,6% og nådd sitt høyeste nivå noensinne.


Oslo Børs representerer en viktig arena for investeringsmuligheter og er stedet der mange norske investorer plasserer sine penger. I dette innlegget vil vi gi en oversikt over Oslo Børs som aksjemarked, se på sektorfordelingen, vurdere hvordan porteføljen vår har prestert sammenlignet med markedet, og til slutt gjennomføre en aksjescreening for å finne noen interessante selskaper på børsen. Vi håper du finner analysen nyttig og interessant!


Skrevet av Gründer og CEO Didrik Lysvoll


Markedsoversikt

Oslo Børs skiller seg ut som et marked der noen få store selskaper dominerer, noe som skaper et unikt og konsentrert økonomisk landskap. Toppet av denne gruppen finner vi Equinor, som med en markedsverdi på omtrent 887 milliarder kroner, utgjør over en femtedel av den totale markedsverdien på Oslo Børs, som er rundt 4000 milliarder kroner. Equinors posisjon har en betydelig innvirkning på hovedindeksen, så betydelige svingninger i deres aksjekurs kan ha direkte og merkbare effekter på markedet.


Blant de ti største selskapene på Oslo Børs, som inkluderer velkjente navn som DNB, Aker BP, Telenor, Adevinta, Norsk Hydro, Mowi, Kongsberg Gruppen, Yara International og Gjensidige Forsikring, utgjør de samlet en markedsverdi på over 2150 milliarder kroner. Disse topp ti selskapene representerer mer enn halvparten av den totale markedsverdien på børsen, og med markedsverdier som varierer fra 85 milliarder til 887 milliarder kroner, utgjør de en betydelig kraft i det norske aksjemarkedet.


Samtidig gir en nærmere titt på Oslo Børs' sammensetning et interessant bilde av mangfoldet. Omtrent 80% av selskapene på børsen har en markedsverdi på under 10 milliarder kroner, og rundt 40% av selskapene har en verdi på under en milliard kroner. Dette tydeliggjør den betydelige forskjellen mellom de store og de mange mindre selskapene. De mindre selskapene, hovedsakelig bestående av små og mellomstore selskaper, er vanligvis mindre likvide. Dette kan være utfordrende for investorer, da det kan være vanskeligere å kjøpe og selge aksjer i disse selskapene sammenlignet med de større og mer likvide alternativene. Dermed kan en investor som har en investeringsstrategi som krever en minimumsgrense for markedsverdi mellom 1 milliard og 10 milliarder kroner for å unngå lav likviditet, redusere sitt investeringsunivers med mellom 40% - 80%. Dette betyr at antall selskaper tilgjengelig for investering vil reduseres fra 337 til 279 - 142, avhengig av markedsverdikravene.


Dette varierte landskapet, med store, mellomstore og små selskaper, skaper et mangfoldig og dynamisk investeringsmiljø på Oslo Børs. De store selskapene gir en viss grad av stabilitet og tilgjengelig likviditet med omfattende dekning fra analytikere, mens de mindre selskapene kan tilby mer spekulative muligheter med potensielt høyere avkastning, da de kan være mindre synlige og ha mindre dekning fra analytikere. Samtidig innebærer de mindre selskapene også høyere risiko og utfordringer knyttet til likviditet. For investorer betyr dette at det er viktig å ha en helhetlig forståelse av både de generelle trendene i markedet og de spesifikke nisjene for å kunne navigere effektivt på Oslo Børs.


Sektorfordeling

Oslo Børs gir et bilde av Norges økonomi gjennom sin sektorfordeling, og det er tydelig at energisektoren har en dominerende rolle. Energisektoren utgjør omtrent en tredjedel av den totale markedsverdien på børsen, og dette reflekterer Norges betydelige posisjon innen olje og gass. Siden olje og gass er landets hovedeksportvarer, er aksjemarkedet følsomt for svingninger i oljeprisen.


Når vi ser på sektorfordelingen på Oslo Børs som helhet, finner vi at sensitive sektorer, inkludert energi, industri, kommunikasjonstjenester og teknologi, utgjør omtrent 60% av markedets totale verdi. Disse sektorene er i noen grad påvirket av økonomiske sykluser, men ikke like sterkt som de helt sykliske sektorene. Med andre ord er de sensitive sektorene påvirket av økonomiske svingninger, men deres svingninger er vanligvis ikke like drastiske som de helt sykliske sektorenes.


De helt sykliske sektorene, som inkluderer finansielle tjenester, materialer, sykliske forbruksvarer og eiendom, representerer omtrent 30% av den totale markedsverdien på børsen. Disse sektorene er sterkt påvirket av økonomiske sykluser, og de presterer ofte bra i perioder med økonomisk vekst, men kan møte utfordringer under økonomiske nedgangsperioder.


På den andre siden utgjør de defensive sektorene bare rundt 10% av markedsverdien på Oslo Børs. Disse sektorene inkluderer konsument defensive, helse og infrastruktur som er mindre følsomme for økonomiske svingninger. De omfatter selskaper som tilbyr varer og tjenester med en konstant etterspørsel, uavhengig av økonomiske forhold, som helsevesen, mat og drikke, samt energiforsyning. Innenfor disse sektorene spiller sjømatbransjen, spesielt lakseoppdrett, en betydelig rolle som en viktig del av Norges sjømateksport.


Dette betyr at de største sektorene på Oslo Børs er påvirket av økonomiske forhold, mens bare en mindre del består av defensive sektorer. Dette reflekteres ofte i investorenes porteføljer, som vanligvis er dominert av sykliske preget aksjer som samsvarer med børsens sammensetning. For investorer som ønsker stabilitet i avkastningen og søker å sikre jevn kapitalvekst eller stabil utbytteavkastning, kan det være utfordrende å diversifisere porteføljen.


Denne grundige gjennomgangen av sektorfordelingen på Oslo Børs gir verdifull innsikt i hvordan ulike økonomiske sektorer bidrar til markedets dynamikk. For investorer er det viktig å forstå disse sektordynamikkene for å kunne ta informerte investeringsbeslutninger og bygge en portefølje som balanserer nåværende økonomiske forhold med fremtidige forventninger.


Porteføljeanalyse

I sommeren forrige år satt vi sammen en balansert portefølje som en del av lanseringen av InvestWiser 2.0, vår nye aksjeanalyse plattform. Målet vårt var å vise hvordan plattformen kunne brukes til å gjennomføre en fullstendig investeringsreise, med Oslo Børs som investeringsuniverset. Vi brukte vår nye QVM (Quality, Value, Momentum) rangeringsmodell for å velge ut en representativ aksje fra hver sektor. Dette valget var basert på en sammenligning av selskapenes nøkkeltall.


For å rangere selskapene brukte vi nøkkeltall som måler kvalitet (soliditet, effektivitet, stabilitet), verdi (verdisettingsmultipler som pris-til-bok, pris-til-inntjening, osv.) og momentum (avkastningstall fra perioden regnskapene ble rapport). Det er viktig å merke seg at ulike investorer kan definere og måle disse faktorene på forskjellige måter. Resultatet var en balansert portefølje bestående av 11 selskaper, jevnt fordelt over sektorene, selv om sektorenes størrelse på børsen varierte betydelig.


Porteføljen inkluderte aksjer som Selvaag Bolig, Telenor, Elmera Group, Yara International, Kid, Europris, Navamedic, Kitron, Sparebanken Vest, Subsea 7 og BW LPG. Fra lanseringen i juli 2023 med InvestWiser 2.0 til nå som vi ser på porteføljen i InvestWiser 3.0, har den oppnådd en avkastning på omtrent 23%, betydelig høyere enn OSEBX, som oppnådde rundt 4,5% i samme periode. Det er viktig å merke seg at dette resultatet dekker en relativt kort tidsperiode på et halvt år, og kan dermed tilskrives flaks.


Kid var den sterkeste bidragsyteren til porteføljen med en avkastning på over 73%, mens Kitron opplevde et fall på over 15% i samme periode. Disse resultatene ble oppnådd gjennom objektiv, data-drevet analyse uten innslag av subjektive faktorer eller forsøk på å spå fremtiden. Vårt mål var å demonstrere en systematisk tilnærming med faste regler og balansert diversifisering over sektorene.


Denne porteføljen er ikke ment som en investeringsanbefaling, men som en illustrasjon av hvordan InvestWiser 3.0 kan brukes. Plattformen gir tilgang til ulike analytiske verktøy, tilgjengelig for alle som ønsker å utforske og evaluere forskjellige selskaper basert på aktuelle rangeringer og annen relevant data.


I investeringsverdenen finnes det en rekke strategier som er tilpasset ulike risikoprofiler og investeringshorisonter. Denne porteføljeanalysen viser hvordan en systematisk, data-drevet tilnærming kan gi verdifull innsikt og resultater, samtidig som den understreker kompleksiteten og den kontinuerlige utviklingen i markedet.


Aksjescreening

I denne analysen bruker vi InvestWiser 3.0 sin fundamentale aksjescreener for å finne defensive utbytteaksjer på Oslo Børs. Selv om sektorer ofte blir delt inn i defensive, sensitive eller sykliske kategorier, kan det være uenighet blant investorer om hvordan selskaper skal klassifiseres. Derfor fokuserer vi på nøkkeltall for å identifisere selskaper med defensive egenskaper, spesielt stabilitet.


Dette er spesielt relevant, da mange investeringsporteføljer som er basert på Oslo Børs, er dominert av sykliske og sensitive aksjer. Vi begynner med å identifisere selskaper som har utbetalt utbytte det siste året. Av de 337 selskapene på Oslo Børs har omtrent 40%, eller rundt 138 selskaper, betalt ut utbytte. For å sikre tilstrekkelig likviditet, begrenser vi vår oppmerksomhet til de 109 selskapene som har en markedsverdi over 1 milliard kroner.


Det er viktig å merke seg at selv om utbyttebetalende selskaper ofte er mer stabile, er dette ikke alltid tilfelle. For å sikre at vi inkluderer både lønnsomme og stabile selskaper, bruker vi ytterligere nøkkeltallskriterier, uavhengig av sektoren de tilhører.


Ved å sette kriterier som en utbytteavkastning på minst 1,5% (siste 12 måneder og de siste 5 årene), en utbyttegrad på under 100% (siste 12 måneder og de siste 5 årene), et standardavvik i EPS vekst på under 50% (de siste 5 årene), en avkastning på egenkapitalen på over 10% (siste 12 måneder og de siste 5 årene), og en kontantkonvertering på over 50% (siste 12 måneder og de siste 5 årene), ender vi opp med en liste på 12 selskaper som oppfyller alle disse kriteriene.


Disse 12 selskapene representerer et utvalg av stabile og lønnsomme selskaper som har betalt utbytte til sine aksjonærer. Listen inkluderer selskaper med markedsverdier som varierer fra 3 milliarder til 325 milliarder kroner:


 1. DNB

 2. Kongsberg Gruppen

 3. Gjensidige Forsikring

 4. Orkla

 5. Borregaard

 6. Atea

 7. Veidekke

 8. Europris

 9. Sparebanken Vest

 10. Sparebank 1 Nord Norge

 11. Bouvet

 12. Multiconsult


Denne aksjescreeningen er ment som et eksempel på hvordan man kan identifisere mer stabile selskaper i et ellers volatilt marked. Den skal inspirere de som ønsker å diversifisere porteføljene sine for å oppnå mer stabilitet, enten gjennom utbytteavkastning eller kapitalgevinster. Vær imidlertid oppmerksom på at enhver investeringsstrategi bør tilpasses individuelle risikoprofiler og investeringsmål.


Konklusjon


Gjennom denne analysen har vi utforsket Oslo Børs fra flere ulike perspektiver – inkludert dens markedsoversikt, sektorfordeling, porteføljeanalyse og aksjescreening. Resultatet er en dypere forståelse av Oslo Børs som en dynamisk og variert investeringsarena. Børsen kjennetegnes av en mangfoldig blanding av store og små selskaper som opererer innenfor et bredt spekter av sektorer. Selv om energisektoren har en dominerende posisjon, gir Oslo Børs investeringsmuligheter som strekker seg over ulike økonomiske sykluser og bransjer. Dette gir investorer en unik plattform for å søke vekst og diversifisering i sine investeringsporteføljer.


Vår likevektige portefølje, satt sammen i fjor, illustrerer viktigheten av en systematisk og datadrevet tilnærming ved hjelp av vår objektive rangeringsmodell. Den viser hvordan ulike investeringsstrategier kan gi avkastning i et variert markedsmiljø. Videre, gjennom vår aksjescreening med InvestWiser 3.0, avduket vi en gruppe stabile selskaper som betaler utbytte. Disse selskapene kan være attraktive for investorer som søker stabilitet og en diversifisert tilnærming til sine investeringer.


Som alle finansmarkeder er Oslo Børs påvirket av både globale og lokale økonomiske faktorer. Dette understreker viktigheten av kontinuerlig overvåking og tilpasning av investeringsstrategier for å imøtekomme endrede markedsforhold. For norske investorer er Oslo Børs en viktig plattform for investeringer, og den gir muligheten til å bygge en sterk og balansert portefølje som tar hensyn til både nåværende økonomiske situasjoner og fremtidige forventninger.


Takk for at du tok deg tid til å lese vår analyse. For å holde deg oppdatert og engasjert i det siste innen aksjeanalyse, oppfordrer vi deg til å følge InvestWiser på våre ulike sosiale medier plattformer og delta i vår kontinuerlige samtale om investeringer:


Din deltakelse og tilbakemelding hjelper oss å forbedre og tilby bedre tjenester og verktøy for investorer som deg. Vi ser frem til å høre fra deg og samarbeide for å gjøre aksjeinvesteringer mer tilgjengelig og forståelig for alle.


Å investere innebærer alltid risiko, og tidligere resultater gir ingen garantier for fremtidige resultater. Det vi deler med deg er kun informasjon og skal ikke tolkes som investeringsråd. Vi kan ikke garantere at det vi presenterer er fullstendig og korrekt. Når du tar investeringsbeslutninger basert på vår informasjon, er det ditt eget ansvar og risiko som investor. Vi tar ikke ansvar for eventuelle tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av vårt innhold hos InvestWiser. Vårt innhold kan ikke erstatte profesjonell investeringsrådgivning.

bottom of page