top of page

Scana ASA: Bakgrunn, Oppgang og Fremtidspotensial

Introduksjon


Scana ASA har sitt hovedkontor i Bergen og er en viktig aktør innenfor industrien og den maritime sektoren. I løpet av dette året har selskapets aksjepris økt bemerkelsesverdig med hele 138,51%. Dette har gjort Scana til en favoritt blant investorene, til tross for at selskapets markedsverdi er relativt beskjeden, med 1,1 milliarder kroner. På tross av at det er mindre kjent enn noen etablerte selskaper på børsen, har Scana klart å trekke oppmerksomhet og er blitt et populært valg blant investorene. Dette ser vi også på Shareville, en plattform for investorer, der Scana er blant de mest kjøpte aksjene den siste måneden. Her vil vi gi deg en bedre forståelse av Scana ASA, slik at du kan danne deg et klart bilde av selskapets historie og potensial.


For å si det enkelt, så driver Scana ASA med aktiviteter innen offshore, energi og maritim sektor, både nasjonalt og internasjonalt. De tilbyr fjernkontrollsystemer for ventiler og fortøyningssystemer til skip, rigger og flytende strukturer innenfor områder som skipsfart, olje og gass, akvakultur og energi. Selskapet er også involvert i utformingen og integrasjonen av elektriske kraftsystemer, energilagring, kontrollsystemer, samt containerløsninger og sveiset konstruksjon for prosjekter både til havs og på land. Videre utfører de ulike tjenester som isolasjon, bygging av stillas, overflatebehandling, støtte til utstyr, vedlikehold, sveising og styring av integritet innenfor boreindustrien. De leverer også applikasjoner for stigerør til olje- og gassindustrien. Selskapet ble grunnlagt helt tilbake i 1646, og fikk navnet Scana ASA i 2020 etter å tidligere ha vært kjent som Incus Investor ASA.


Nå skal vi se nærmere på hva som har bidratt til den betydelige økningen i aksjeprisen i løpet av året, og om denne positive trenden kan fortsette i fremtiden.


Skrevet av Gründer og CEO Didrik Lysvoll


Oversikt analyse

La oss dykke dypere inn i analysen av Scana ASA. Dette selskapet, selv om det er relativt lite med en markedsverdi på 1,1 milliarder kroner, har fanget oppmerksomheten til investorene, spesielt blant toppmedlemmene hos Shareville. På tross av sin størrelse har Scana en total selskapsverdi på 1,7 milliarder kroner, inkludert en netto gjeld på 600 millioner kroner.


En interessant aspekt er hvordan selskapet prises i forhold til sin omsetning. Med en omsetning som matcher markedsverdien, betyr dette at Scana handles til en pris-til-salg multippel på 1,0. Men det er viktig å huske at Scana har vært i en fase med manglende lønnsomhet de siste 12 månedene. Derfor kan ikke forventes en sterk sammenheng mellom aksjekursen og inntjeningen per aksje. I stedet gir omsetningen en mer relevant indikasjon, spesielt for vekstorienterte aksjer som Scana. Deres fokus på å øke omsetningen fremfor å oppnå lønnsomhet er tydelig.


En sunn indikator for selskapets økonomiske helse er den positive frie kontantstrømmen, som gir Scana en fri kontantstrøm multippel på 16,9 og en kontant avkastning på eiendeler på 4,4%. Dette understreker selskapets evne til å generere fri kontantstrøm på tross av deres fokus på investeringer og vekst.


Scana har også vært i stand til å levere imponerende avkastning. Den har konsekvent oppnådd tosifret avkastning de siste kvartalene, og det siste året har gitt en bemerkelsesverdig avkastning på 86,38%. Dette plasserer selskapet i toppsjiktet i sin bransje, som faktisk kun består av Scana og Hexagon Purus når vi sammenligner med vår rangeringsmodell. Ser vi imidlertid på et bredere perspektiv, blant 82 selskaper i den utvidede industri sektoren, er Scana blant de beste 25% i sin sektor i henhold til vår rangeringsmodell.


Samlet sett har Scana oppnådd imponerende resultater og scorer 69/100 på kvalitetsindeksen, 72/100 på verdiindeksen, og toppkarakter 99/100 på momentumindeksen. Den høye momentumrangeringen kan tyde på at investorene har prisatt selskapet positivt, og det kan også indikere at kvalitets- og verdiindeksene kan forbedres i fremtiden. Sterk kursutvikling pleier å være et tegn på optimistiske fremtidsutsikter, både for selskapet og bransjen det opererer i.


Gitt den positive utviklingen vil vi nå ta en dypere dykk inn i selskapets fundamentale faktorer, analysere hva som har drevet momentumet, og vurdere om denne positive trenden er bærekraftig på lang sikt.


Fundamental analyse

La oss ta en nærmere titt på de fundamentale aspektene ved Scana ASA, for å bedre forstå hva som har drevet selskapets oppgang og om denne trenden er bærekraftig på lang sikt. Scana er et relativt lite selskap med en markedsverdi på kun 1,1 milliard kroner. Til tross for at selskapet har hatt en negativ inntjening per aksje de siste 12 månedene, har aksjekursen likevel økt med imponerende 138,51% hittil i år. En interessant observasjon er at selskapets markedsverdi er omtrent lik selskapets omsetning, noe som indikerer at omsetningen kan være en mer relevant indikator for å vurdere sammenhengen mellom aksjekursen og omsetningen. Scana er en aksje med vekstfokus, der målet er å øke omsetningen heller enn å oppnå umiddelbar lønnsomhet.


En nærmere titt på selskapets historiske data viser at omsetningen har økt betydelig, fra 360,9 millioner kroner i 2021 til over 1 milliard kroner i inneværende år. Dette utgjør en imponerende økning på rundt 266%. I samme tidsperiode har aksjekursen økt med 107,5% de siste tre årene. I løpet av denne perioden har pris til salg multippelen doblet seg fra 0,5 til 1,0, noe som indikerer at investorene nå er villige til å betale en høyere pris for selskapet enn tidligere. Dette kan tolkes som et tegn på økt optimisme for selskapets fremtidsutsikter. Dette samsvarer også med aksjekursens økning hittil i år, og det faktum at Scana har blitt en av de mest kjøpte aksjene på Shareville den siste måneden, til tross for selskapets relativt beskjedne størrelse.


Selv om omsetningsveksten har vært positiv gjennom flere år, var det spesielt det siste året som så en betydelig akselerasjon i denne veksten. Dette blir tydelig reflektert i regnskapsoppsummeringene, der de fleste indikatorer har vokst betydelig fra 2021 til 2022 og videre til i dag. Fra 2021 til 2022 økte selskapets kapital fra 223 millioner til 1,4 milliarder kroner. Samtidig har selskapet gått fra å være lønnsomt til å oppleve en negativ inntjening, etter å ha hatt en solid tosifret avkastning på kapitalen tidligere. En nærmere titt på kontantstrømmen avdekker at selskapet har gjennomført betydelige investeringer i denne perioden. Kapitalutgifter (CapEx) økte fra beskjedne 1,8 millioner kroner i 2021 til hele 19 millioner i 2022 – en økning på 10 ganger. Denne investeringsøkningen kan spores tilbake til selskapets satsing på grønn energi og oppkjøpsambisjoner. Dette ble klart uttrykt da selskapet ønsket å utnytte sin økende markedsverdi og finansielle styrke for å gjennomføre oppkjøp. Dette vises også gjennom oppkjøpet av selskaper som PSW Solutions, PSW Technology, PSW Power Automation, Subseatec, Trans Construction, Seasystems og Skarpenord, samt deres fokus på elektrifisering, havvind og grønn energi som en del av det grønne skiftet.


Det er verdt å merke seg at Scana har gjennomgått store forandringer i perioden med intensiv vekst, som gjenspeiles i regnskapstallene. Denne utviklingen kom til uttrykk gjennom betydelig økning i kapital, omsetning og investeringer, langt utover nivåene som tidligere var typiske for selskapet. Det blir derfor utfordrende å sammenligne historiske multipler, ettersom selskapets natur og økonomi har utviklet seg vesentlig i takt med vekstambisjonene.


Dersom de store investeringene resulterer i økt omsetning og etter hvert økt lønnsomhet, kan vi forvente at kvalitets- og verdirangeringene for selskapet vil stige markant. Dette skyldes at slike rangeringer i stor grad blir påvirket av selskapets kostbare vekstambisjoner. Allerede i begynnelsen av året ble PSW Technology, et selskap eid av Scana, tildelt en betydelig kontrakt av Equinor for vedlikeholdstjenester ved Mongstad-raffineriet. Den treårige kontrakten hadde en årlig verdi på omtrent 200 millioner kroner, med mulighet for opsjoner som kunne forlenge kontrakten til ni år, og en potensiell totalverdi på 1,8 milliarder kroner. Scana aksjen økte med hele 36,4% som respons på denne nyheten. Dette indikerer tydelig at markedet reagerer positivt på selskapets oppkjøp og ambisjoner, spesielt når det gjelder tildeling av betydelige kontrakter. Bare dager senere økte aksjekursen med ytterligere 13,3%, noe som sterkt har bidratt til årets samlede oppgang.


Etter første kvartal i år kunne Scana rapportere imponerende tall med et overskudd på 11,2 millioner kroner før skatt. Dette representerer en betydelig forbedring fra tidligere års underskudd, som var et resultat av selskapets investeringer. Omsetningen hadde nesten doblet seg fra 207 millioner til 401 millioner kroner, og ordrereserven var økt betydelig til 1,17 milliarder kroner. Dette tyder på at selskapet fortsatt har vekstimpulser og potensial til å endre tidligere underskudd til overskudd. Den positive markedsresponsen til disse nyhetene hittil i år kan også forklares med denne utviklingen. Det siste kvartalet har også sett flere insidere kjøpe aksjer i stedet for å selge, en ytterligere indikator på at de deler en optimistisk tro på selskapets fremtid.


Avslutning


I denne analysen har vi utforsket Scana ASA, et selskap med en bemerkelsesverdig aksjeoppgang på 138,51% i år. Til tross for sin beskjedne størrelse og negative inntjening per aksje, har Scana klart å tiltrekke seg investorenes oppmerksomhet og positiv interesse. Med fokus på elektrifisering og avkarbonisering av industri- og marinsektoren har Scana posisjonert seg som en aktør for fremtidig bærekraftig vekst.


Ved å se nærmere på selskapets historiske utvikling og fundamentale aspekter, har vi avdekket en tydelig sammenheng mellom omsetningen og aksjekursen. Omsetningen har økt betydelig, spesielt det siste året, noe som har bidratt til den positive aksjeutviklingen. Investeringene i grønn energi og oppkjøpsambisjoner har vært sentrale drivere bak denne veksten. Imponerende kontrakter, som PSW Technology's avtale med Equinor, har ytterligere styrket selskapets posisjon og påvirket aksjekursen positivt.


Selv om Scana har gått gjennom betydelige endringer i løpet av vekstperioden, er det tydelig at selskapets strategiske retning har vunnet markedets gunst. Sterk avkastning, økende omsetning og optimistiske utsikter for fremtiden har alle bidratt til å øke aksjekursen. Med økende interesse blant investorer og positive signaler fra innsidere, ser Scana ut til å være på riktig vei mot videre suksess.


Sammenfattende har Scana ASA gjennom sin dedikasjon til grønn energi, investeringer og vekstambisjoner klart å skape en positiv dynamikk som reflekteres i både selskapets resultater og aksjekursen. Denne utviklingen gjør Scana til en interessant aktør å følge i tiden som kommer, da selskapet fortsetter å forfølge sin visjon om å forme en bærekraftig fremtid i industri- og marinsektoren.


Å investere innebærer alltid risiko, og tidligere resultater gir ingen garantier for fremtidige resultater. Det vi deler med deg er kun informasjon og skal ikke tolkes som investeringsråd. Vi kan ikke garantere at det vi presenterer er fullstendig og korrekt. Når du tar investeringsbeslutninger basert på vår informasjon, er det ditt eget ansvar og risiko som investor. Vi tar ikke ansvar for eventuelle tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av vårt innhold hos InvestWiser. Vårt innhold kan ikke erstatte profesjonell investeringsrådgivning.Commenti

Valutazione 0 stelle su 5.
Non ci sono ancora valutazioni

Aggiungi una valutazione
bottom of page