top of page

Yara International: Grundig fundamental analyse og fremtidsutsikter

Introduksjon


Yara International er blant de største selskapene på børsen og har lenge vært en favoritt blant investorene, spesielt de som er interessert i utbytte aksjer med høy direkteavkastning. Ifølge Shareville, en plattform for investorer, er Yara den nest mest populære aksjen blant de beste investorene i Norge. Men i det siste har selskapet fått mye oppmerksomhet i nyhetene for å ha levert svakere tall enn forventet i andre kvartal, og det har allerede skuffet analytikerne i første kvartal. Dette har skapt usikkerhet blant noen investorer angående selskapets fremtid. Derfor har vi bestemt oss for å analysere Yara nøye for å se hva som har tiltalt så mange av Norges beste investorer tidligere, og om dette vil fortsette i fremtiden.


For å gi en kort oversikt, så er Yara et spesialisert selskap som fokuserer på produksjon av gjødsel- og kjemikalieprodukter. De tilbyr et bredt spekter av produkter, som nitrat, kaliumnitrat, ammoniakk og NPK (nitrogen, fosfor og kalium), som blir levert til kunder innen jordbrukssektoren. Selskapet har en lang historie som går tilbake til 1905, da det het Norske Hydro. I 2004 ble Yara etablert som et eget selskap med hovedkontor i Oslo.


Før vi går dypere inn i selskapets situasjon, la oss først sammenligne Yara med andre selskaper i samme sektor.


Skrevet av Gründer og CEO Didrik Lysvoll


Sammenligning analyse

Når vi tar en nærmere titt på Yara International og hva de driver med, finner vi ut at de hovedsakelig er aktive innenfor jordbruksinnsatsvarer. På Oslo Børs er det bare to andre selskaper som opererer innen samme bransje, men når vi utvider analysen til hele innsatsvaresektoren, får vi 15 selskaper å sammenligne med Yara.


For å vurdere Yaras prestasjon i forhold til andre selskaper i samme sektor, bruker vi vår screener-modell QV. Denne modellen sammenligner selskapene basert på viktige kvalitet og verdi nøkkeltall. Resultatene viser at Yara har den beste rangeringen i sektoren når vi sorterer selskapene etter deres posisjon i modellen.


Noen viktige punkter skiller seg tydelig ut i denne sammenligningen. For det første har Yara den nest største markedsverdien blant de 15 selskapene, bare slått av Norsk Hydro (tidligere navn). Yara er også blant de tre selskapene som utbetaler det høyeste utbyttet til aksjonærene, kun bak Rana Gruber og Elkem.


Videre har selskapet en moderat gjeldsgrad og viser gode lønnsomhetstall sammenlignet med de andre selskapene i sektoren. Spesielt utmerker Yara seg med sin høye kontantstrømkonvertering. Dette har ført til at selskapet blir rangert blant de 7% beste i sektoren når det gjelder kvalitet. Samtidig har Yara lave multipler, noe som plasserer dem blant de 13% beste i sektoren når det gjelder verdi.


Alt i alt har Yara International vist seg å være en sterk aktør innen jordbruksinnsatsvarer, med betydelig markedsverdi, god lønnsomhet, solid kontantstrømkonvertering og gunstige multipler. Selskapet fremstår som solid i sammenligningen, noe som gjør det interessant å utforske selskapet nærmere. La oss nå gå videre til oversiktssiden for å lære mer om selve selskapet.


Oversikt analyse

Når vi tar en nærmere titt på Yara i oversiktssiden, får vi en god forståelse av selskapet Yara International. Det er et stort selskap med en markedsverdi på 104,9 milliarder kroner, noe som gjør det til det sjette største selskapet på Oslo Børs. Samlet verdi, inkludert gjeld og kontantbeholdning, er 146,6 milliarder kroner, hvor netto gjeld utgjør 41,6 milliarder kroner. De siste årene har selskapets gjeld vokst raskere enn egenkapitalen, og gjeldsgraden har økt fra 45,6% i 2019 til dagens nivå på 62,5%. I forhold til sektoren har selskapet lav soliditet med en egenkapitalandel på 44,3%, men sammenlignet med markedet har det en høy egenkapitalandel.


Prisen til boken er 1,4, noe som er gjennomsnittlig for sektoren. Selskapets omsetning har økt betydelig de siste årene, nesten doblet seg i perioden, og nå har de den høyeste kapitalomløpshastigheten i sektoren på 121,3%, en av de høyeste på hele børsen. Prisen til salg multippelen viser at selskapet har dobbelt så høy omsetning som markedsverdien og handles på en multippel på 0,5, som er blant de beste både i sektoren og markedet.


Selskapets profittmargin har variert mye i perioden, med omsetningsvekst hvor marginen har variert mellom kun 2,7% til tosifrede tall som 11,6%. For tiden ligger den på 6,0%, litt over gjennomsnittet for sektoren, men på grunn av sterk kontantstrøm konvertering er likevel kontantavkastningen på eiendeler på 7,9% blant de beste i sektoren. Det samme gjelder både pris til inntjening på 10 og pris til fri kontantstrøm på 7,6. Disse nøkkeltallene fører til at selskapet får høy rangering i kvalitet 95 og verdi 94. Laveste rangering er for momentum på 87, som likevel er høyt da selskapet har hatt god avkastning de siste månedene, selv om det har vært noen svingninger i aksjekursen gjennom perioden. Svingningene er imidlertid ikke så store, og selskapet klassifiseres derfor som lav volatilitet, noe som antyder at det er lav risiko knyttet til spekulering i selskapets aksjekurs.


Siden trafikklysmodellen i oversiktssiden viser mest grønt, har selskapet blitt tildelt en super aksje rangering. Dette betyr at det presterer bedre på de målte nøkkeltallene enn de andre aksjene i sin sektor og markedet. Det er viktig å huske at denne rangeringen bare skal brukes som en pekepinn i analysen og ikke som en endelig beslutning. Likevel indikerer rangeringen at selskapet er solid og skiller seg tydelig ut, og dette kan være noe topp investorene har tatt hensyn til når de valgte selskapet i sin portefølje.


For å se om denne rangeringen vil vedvare, vil vi undersøke selskapet nærmere gjennom en fundamental analyse. Vi vil se på veien selskapet har tatt for å komme dit det er i dag og se på fremtidsutsiktene for selskapet.


Fundamental analyse

Når vi tar en titt på oppsummeringen av Yara International sitt regnskap, ser vi flere interessante observasjoner som stikker seg tydelig ut. Fra 2019 til andre kvartal 2023 har selskapets markedsverdi økt fra 99,5 milliarder kroner til 104,9 milliarder kroner. I denne perioden har selskapet blitt handlet til forskjellige multipler, som har variert betydelig sammen med de underliggende verdiene. Selskapets eiendeler har vokst fra 147,5 milliarder kroner til 175,1 milliarder kroner, og de har finansiert mer av virksomheten og veksten gjennom gjeld. Dette har redusert egenkapitalandelen fra 52,8% til 44,3%, men den er fremdeles relativt høy. Aksjen sitt egenkapital handles nå til en pris til bok på 1,4 fra tidligere 1,3 og 1,8.


Når vi ser på gjeldsutviklingen i balanseregnskapet, har den langsiktige gjelden økt mest, noe som også gjenspeiles i likviditetsgradene som har økt de siste årene. Omsetningen til Yara har nesten doblet seg fra 113,3 milliarder kroner i 2019 til dagens nivå på 212,3 milliarder kroner. Interessant er det at markedsverdien har fulgt omsetningen nøye og variert fra en pris til salg på 0,5 til 1,0. Omsetningen er litt lavere enn fjorårets rekord på 233,5 milliarder kroner, men pris til salg er fremdeles det samme på 0,5. På den annen side har pris til inntjening mer enn doblet seg fra fjorårets nivå på 4 til dagens nivå på 10. Dette skyldes at lønnsomheten har blitt kraftig redusert fra fjorårets rekordinntjening på 27,1 milliarder kroner, som var fem ganger så høy som tidligere år som varierte mellom 4,0 milliarder til 5,9 milliarder kroner. Årsaken til denne nedgangen er at råvaremarkedet har løsnet noe opp siden den gang.


Yara hadde rekordhøy lønnsomhet når råvareprisene var på sitt høyeste, drevet av den stramme råvaresituasjonen forårsaket av både krigen i Ukraina og pandemien. Dette førte til betydelig økte innsatsfaktorer, spesielt kunstgjødselprisene, som påvirket Yaras inntjening positivt. Selskapet overrasket analytikerne positivt i de to siste kvartalene i fjor, og aksjekursen økte med 6,6% og 6,8% etter de respektive kvartalsresultatene. De sterke resultathoppene førte til at Yara kunne foreslå rekordutbytter for sine aksjonærer, og dette fanget oppmerksomheten til mange investorer på Oslo Børs. Utbytte per aksje har økt 10 ganger fra 6,5 kroner per aksje i 2019 til nå 65,0 kroner per aksje i dag. Dette imponerende utbytteveksten er antagelig en av grunnene til at selskapet er så populært blant topp investorer.


Selv om inntjeningen er lavere enn rekordåret i fjor, er den frie kontantstrømmen bare marginalt redusert. Yara har en kontantavkastning på eiendeler i dag på 7,9%, som tidligere har variert mellom 3,5% og 8,1%. Dette skyldes hovedsakelig at selskapet har gjort rekordstore investeringer (CAPEX) i år, samtidig som den operasjonelle kontantstrømmen faktisk har vokst fra fjorårets nivå. Forskjellen mellom inntjeningen og kontantstrømmen gjennom årene, inkludert nå, skyldes ikke-kontante kostnader som avskrivninger og amortiseringer, samt endringer i arbeidskapitalen. Pris til fri kontantstrøm er derfor fortsatt under tosifret tall, nærmere bestemt 7,6, og er lavere enn fjorårets nivå på 7,7.


En ting som har variert mye gjennom årene er utbyttebetalingsandelen, og den har vært godt over 100%. Den har faktisk variert fra 33,5% til så høyt som 259,9%. I dag er den på 157,6%, noe som ikke er bærekraftig på lang sikt. For å kunne fortsette å betale slike høye utbytter til aksjonærene, må Yaras inntjening fortsatt være solid i fremtiden.


Ifølge analytikere forventes inntjeningen per aksje i år å ende på 44 kroner, noe som er betydelig lavere enn fjorårets rekord på 115,19 kroner, en nedgang på 61,8%. Dersom analytikerne treffer med forventingen, vil prisen til inntjening være 9,36, litt lavere enn dagens nivå på 10,0. Videre forventes det at inntjeningen per aksje vil vokse til 46,66 kroner i 2024 med en vekst på 6% fra 2023, noe som gir en prisen til inntjening på 8,82. Det er imidlertid viktig å merke seg at dette markedet er svært volatilt og påvirket av mange faktorer som kan endre seg innen den tid, slik som vi har sett tidligere med både krigen i Ukraina og pandemien.


Nylig har selskapets marginer blitt presset i de to siste kvartalene på grunn av den fallende pristrenden gjennom dette halvåret. Dette har påvirket selskapets inntjening betydelig og har ført til en nedgang på 4,34% i aksjekursen så langt i år, selv om selskapet har utbetalt store utbytter i samme periode. Likevel har det vært en oppgang i prisen nylig, noe som kan tyde på sterkere etterspørsel fremover for selskapet. Gassprisene slik de er nå, representerer lavere kostnader for Yara i andre halvår sammenlignet med fjoråret.


For en måned siden, før andre kvartalsrapporten ble offentliggjort og skuffet markedet, hadde Arctic Securities en analyse som viste stor oppside i Yara med et bedre marked og positiv utvikling i gjødselmarkedet. De oppgraderte selskapet fra tidligere hold til kjøp med et kursmål på 440 kroner. Begrunnelsen inkluderte økende etterspørsel i markedet, selv om det hadde vært en nedgang i første kvartal sammenlignet med året før, som nå begynte å ta seg opp igjen mot slutten av andre kvartal. På kostnadssiden hadde gassprisen kommet noe ned, men den var fortsatt volatil. Yara drar fortsatt nytte av fleksible eiendeler til å importere og videreforedle ammoniakk, noe som støtter opp om analytikernes forventning om inntjening per aksje for 2024 og en pris til inntjening som er under det historiske gjennomsnittet.


Sparebank 1 Markets økte også sitt kursmål for Yara, selv etter tallslippet som sendte aksjen ned. De økte kursmålet fra 410 kroner til 430 kroner per aksje, og oppgraderte sin anbefaling fra hold til kjøp. Årsaken var forbedrede markedsutsikter, spesielt med hensyn til den globale markedsbalansen for nitrogengjødsel og marginene. Det siste året har det også kun vært innsidehandel i aksjen, både dette kvartalet og tidligere i år. Med positiv støtte fra analytikere, meglerhus og innsidehandlere, kan det tyde på at dagens kurs kan være en gunstig inngang for langsiktige investorer. Markedsutsiktene ser bedre ut for selskapet, og forventet inntjening per aksje i årene fremover gir en gunstig verdsettelse som er under det historiske gjennomsnittet. Dette vil ytterligere forbedre både kvalitets- og verdirangeringen for selskapet, som allerede er høye blant både sektoren og markedet i modellen vår.


Oppsummering


Oppsummerende er Yara International et av Norges største selskaper på børsen og har lenge vært en favoritt blant investorene, spesielt de som er interessert i utbytteaksjer med høy direkteavkastning. Selskapet opererer hovedsakelig innen jordbruksinnsatsvarer og tilbyr et bredt spekter av produkter til jordbrukssektoren. I en sammenligning med andre selskaper i samme sektor viser det seg at Yara har den beste rangeringen når det gjelder kvalitet og verdi nøkkeltall.


Selskapets oversikt viser at det har en betydelig markedsverdi, god lønnsomhet, solid kontantstrømkonvertering og gunstige multipler. Dette har gjort selskapet til en super aksje i rangeringsmodellen, noe som betyr at det presterer bedre enn andre selskaper i samme sektor og markedet.


Ved en nærmere fundamental analyse av selskapet ser vi at Yara har opplevd betydelig vekst de siste årene, men inntjeningen har variert på grunn av råvareprisene. Selv om inntjeningen har falt fra fjorårets rekordnivå, har selskapet klart å opprettholde en solid kontantstrøm og betalt betydelige utbytter til aksjonærene.


Analytikere forventer en fortsatt vekst i inntjeningen per aksje i de kommende årene, og det er positiv støtte fra meglerhus og innsidehandlere. Markedsutsiktene ser bedre ut for selskapet, spesielt med hensyn til den globale markedsbalansen for nitrogengjødsel og marginene. Dette gir en gunstig verdsettelse som er under det historiske gjennomsnittet og forbedrer både kvalitets- og verdirangeringen for selskapet dersom forventingene stemmer.


Samlet sett tyder analysen på at Yara International er en sterk aktør innen jordbruksinnsatsvarer, og det er gode utsikter for selskapets fremtidige utvikling. Dette kan være en interessant mulighet for langsiktige investorer.


Vi håper denne analysen gir deg innsikt i Yara International's utvikling frem til i dag og hvordan fremtiden kan se ut for selskapet. Vår aksjeanalyseplattform kan gi deg enda mer informasjon - registrer deg gratis og prøv den nå! Men husk at all informasjon vi gir kun skal brukes som inspirasjon for videre analyse og ikke tolkes som investeringsråd. Investeringer innebærer alltid risiko, og tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. Så vær grundig og nøye i dine analyser før du tar investeringsbeslutninger. Lykke til på din investeringsreise!


Å investere innebærer alltid risiko, og tidligere resultater gir ingen garantier for fremtidige resultater. Det vi deler med deg er kun informasjon og skal ikke tolkes som investeringsråd. Vi kan ikke garantere at det vi presenterer er fullstendig og korrekt. Når du tar investeringsbeslutninger basert på vår informasjon, er det ditt eget ansvar og risiko som investor. Vi tar ikke ansvar for eventuelle tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av vårt innhold hos InvestWiser. Vårt innhold kan ikke erstatte profesjonell investeringsrådgivning.

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page