top of page

Analyse av MPC Container Ships: Utbytteaksjen Alle Snakker om

Introduksjon


MPC Container Ships har virkelig vært et favoritt blant investorene på Oslo Børs det siste året. Selskapets lønnsomhet har nådd rekordhøyder, og det har delt ut imponerende utbytter, noe som har vakt enorm interesse blant folk. Når vi snakker om utbytteaksjer, er det vanskelig å ikke nevne denne aksjen. Vi har faktisk prøvd, og det er allerede forventet at denne aksjen skal være en del av en utbytteportefølje. Den har vært betraktet som "det neste store" en god stund nå.


Kanskje fascinasjonen rundt shippingbransjen og de store fraktskipene har fanget investorenes oppmerksomhet, og de ser virkelig ut til å være engasjert i dette selskapet. Uansett årsak, har vi brukt tid på å nøye analysere selskapet for å forstå hva som har tiltrukket så mange til å inkludere disse aksjene i sine porteføljer. Først vil vi bruke vår rangeringsmodell for å sammenligne selskapet med andre shippingaksjer for å se hvordan det utmerker seg, før vi dykker dypere inn i selve selskapet.


Skrevet av Gründer og CEO Didrik Lysvoll


Sammenligning analyse

Vi vil bruke vår QVM-screener til å sammenligne MPC Container Ships med andre selskaper innen shippingbransjen på Oslo Børs. Ved hjelp av vår screener-modell kan vi vurdere viktige nøkkeltall innen kvalitet, verdi og momentum for å se hvordan selskapet presterer i forhold til konkurrentene.


Det er totalt 33 aksjer i shippingbransjen på Oslo Børs i dag. Blant disse aksjene er MPC Container Ships den åttende største når det gjelder markedsverdi, og den tredje som betaler ut det høyeste utbyttet målt i direkteavkastning. Vi merker oss imidlertid at selskapene som betaler enda mer utbytte er utilgjengelige for vanlige investorer, da de ikke kan handles med ask konto. Dette gjør MPC Container Ships til shippingselskapet med det høyeste utbyttet som er tilgjengelig for folk flest. Når vi rangerer selskapene etter vår modell, kommer MPC Container Ships øverst blant alle selskapene når vi sammenligner dem på nøkkeltallene.


Det er flere imponerende aspekter ved MPC Container Ships som kommer frem gjennom sammenligningsanalysen. Selskapet har lite gjeld og viser sterk lønnsomhet sammenlignet med konkurrentene. Aksjen handles til lave multipler, og utbytteutbetalingene er svært attraktive. I tillegg har selskapets aksjekurs hatt en positiv utvikling med god momentum.


Nå vil vi ta en nærmere titt på selskapets oversiktsside for å få bedre innsikt i det.


Oversikt analyse

Når vi ser nærmere på MPC Container Ships, ser vi et mellomstort selskap med en markedsverdi på 8,4 milliarder kroner. Når man tar hensyn til gjeld og kontantbeholdning, blir selskapsverdien 8,8 milliarder kroner, med en netto gjeld på omtrent 400 millioner kroner. Selskapet har blitt klassifisert som høy volatilitet, noe som betyr at aksjekursen har variert mye og kan innebære høy risiko for spekulasjon.


MPC Container Ships har mottatt en super aksje-rangering, noe som indikerer at selskapet har overgått lignende selskaper på flere viktige nøkkeltall. Dette blir også bekreftet av våre funn i sammenligningsanalysen, der selskapet skiller seg tydelig ut i bransjen. Vår trafikklys-modell viser mye grønt og litt gult. Særlig bemerkelsesverdig er selskapets lønnsomhet, målt i avkastning på eiendeler, der både inntjeningen og kontantstrømmen er blant de beste i bransjen. Dette gjenspeiles også i selskapets pris til inntjening og fri kontantstrøm, som befinner seg blant de 10% og 20% beste i bransjen. Pris til salg og bok ligger omtrent på gjennomsnittet for bransjen, men når det gjelder målingen mot eiendeler, er egenkapitalandelen på 76% blant de 12% beste, og kapitalens omløpshastighet på 71% er blant de 15% beste.


Disse nøkkeltallene, sammen med andre målinger som er synlige på bildet, fører til at selskapet får en høy rangering når det gjelder kvalitet, verdi og momentum. Spesielt er kvaliteten og verdien sterke for selskapet, mens momentumet er noe lavere. Dette tyder på at selskapet har høy kvalitet, god verdi og en viss grad av momentum. Det er derfor spennende å analysere selskapet nærmere. Likevel er det viktig å huske at modellen kun gir en objektiv sammenligning av selskapene basert på noen nøkkeltall, og den skal kun brukes som en pekepinn i vurderingen av selskapet, ikke som en endelig beslutning. La oss nå se nærmere på selskapets nøkkeltall som ved oversikten ser lovende ut.


Nøkkeltall analyse

Når vi ser på selskapets resultater de siste årene, legger vi merke til at mange av grafene viser en positiv utvikling fra 2019 til første kvartal 2023. Investorene har særlig vært opptatt av selskapets lønnsomhet, og her har tallene vist en sterk økning, selv om veksten har bremset noe.


La oss først se på marginene. Selskapet har gjort betydelige fremskritt her, med imponerende tall hele veien fra bruttomarginen til profittmarginen og fri kontantstrøm. I 2019 og 2020 var bruttomarginen henholdsvis 17,4% og 14,9%, men den økte kraftig til 62,2% i 2021 og nådde en rekordhøyde på 73,9% i år. Profittmarginen er imponerende høy, på 63,4%, og fri kontantstrøm-marginen ligger på 49,4%. Selv om den er litt lavere enn profittmarginen, gir den likevel en solid kontantstrøm konvertering på 77,9%.


Den økte lønnsomheten har gjort at selskapet har betalt ned mye gjeld og økt egenkapitalen, noe som har ført til en betydelig soliditetsforbedring. I 2019 var gjeld til egenkapital på 38,9%, men dette tallet har nå blitt mer enn halvert til 15,2%. Selv om begge tallene er lave, har de blitt ytterligere redusert. Egenkapitalen utgjør nå nesten ¾ av total kapital, med en andel på 73,6%. Dette betyr at selskapet er nesten helt finansiert med egenkapital, noe som er imponerende, spesielt sammenlignet med andre selskaper i bransjen som ofte har mer gjeld.


En mindre positiv observasjon er imidlertid knyttet til kortsiktig likviditet. Likviditetsgrad 1 og 2, som tidligere begge var over 200%, har nå falt under 100% i år. Dette kan indikere at selskapet har nedbetalt langsiktig gjeld, men tatt opp kortsiktig gjeld. Dette bekreftes når vi ser på balanseregnskapet, hvor total lånet har blitt redusert, men selskapet har i perioden tatt opp mer kortsiktig lån sammenlignet med tidligere. I tillegg har veksten i kortsiktig eiendeler bremset opp og falt siden 2021 nivåene, mens langsiktig eiendeler har vokst markant fra 2020 nivået til årets. Totalt har summen av eiendele vokst betydelig og nesten doblet seg fra 2020 til i år.


Selskapet har også oppnådd en imponerende avkastning på eiendelene, med hele 45% avkastning på inntjeningen og 35% på kontantstrømmen. Dette er svært høye tall, selv om det generelt er høy lønnsomhet i bransjen nå. Avkastningen er noe lavere enn i fjor, men kun marginalt. Selskapets eiendeler, egenkapital, omsetning, inntjening og fri kontantstrøm er alle på rekordnivå sammenlignet med tidligere år. Dette har resultert i historisk lave multipler. De er marginalt høyere enn i fjor da markedsverdien har økt med lønnsomheten, men de likevel nærme rekordnivåer. Omsetningen har vokst med imponerende 350% fra 2019 til årets nivå, og med de gode marginene har dette resultert i betydelige overskudd. Selskapet har derfor vært i stand til å utbetale store mengder utbytte, noe som har vært en prioritet for dem. Nå skal vi gå nærmere inn på utbytteanalysen for å få mer innsikt i selskapets utbyttepolitikk.


Utbytte analyse

Når vi ser nærmere på selskapets utbytte i analysen, blir det klart at de begynte å utbetale utbytte året etter at de ble lønnsomme. Dette fanget raskt investorenes oppmerksomhet. I 2021 hadde selskapet et betydelig overskudd sammenlignet med tidligere år. I 2022 begynte de å utbetale utbytte, og dette ga en imponerende direkteavkastning på hele 59,9% for året! Slike store utbytteutbetalinger gjorde selskapet svært attraktivt for utbytteinvestorer, og derfor ønsket mange å ha selskapet i sin utbytteportefølje. Denne høye direkteavkastningen er blant de beste på børsen.


Selskapet betalte ut 5,73 kr per aksje som utbytte for året. Med en inntjening per aksje på 9,57 kr betyr det at utbetalingsgraden var på 59,9%. Dette viser tydelig at selskapet prioriterer å dele sitt store overskudd med aksjonærene. Siste 12 måneder (TTM) viser dagens direkteavkastning på 30,5%, som er lavere enn i fjor, men fremdeles betraktelig høy. Selskapets utbetalingsgrad for tiden er 56,3%, som er svært lik fjoråret og viser at de fortsetter å dele over halvparten av overskuddet med aksjonærene.


Inntjeningen per aksje har økt sammenlignet med fjoråret, og er nå på 10,3 kr. Det samme gjelder utbytte per aksje, som nå er på 5,8 kr. Men på grunn av den betydelige økningen i markedsverdien har direkteavkastningen likevel blitt redusert. Til tross for dette er det fortsatt stor interesse for selskapet som en utbytteaksje. Det er imidlertid viktig å merke seg at et slikt nivå av utbytte krever at lønnsomheten er høy, noe som kan være utfordrende å fastslå, spesielt i shippingbransjen. Denne bransjen er kjent for å være svært syklisk og vanskelig å forutsi når det gjelder fremtidig inntjening. Likevel forblir selskapet en klar favoritt blant investorene, og det blir spennende å se hvor lenge de kan opprettholde sin lønnsomhet og utbytteutbetalinger.


Oppsummering


Oppsummerende har MPC Container Ships vært en klar favoritt blant investorene på Oslo Børs det siste året, takket være sin rekordhøye lønnsomhet og imponerende utbytteutbetalinger. InvestWisers QVM-screener har sammenlignet selskapet med andre shippingaksjer på børsen. Resultatene viser at MPC Container Ships topper listen med de beste nøkkeltallene og det høyeste tilgjengelige utbyttet for vanlige investorer.


Selskapet er av middels størrelse med en markedsverdi på 8,4 milliarder kroner. Det er klassifisert som høy volatilitet, noe som indikerer høy spekulasjonsrisiko. Trafikklys-modellen viser imidlertid imponerende tall, hovedsakelig i grønt og litt gult, og selskapet har en høy rangering innen kvalitet, verdi og momentum, spesielt sterk innen kvalitet og verdi, men noe lavere innen momentum. Dette fører til selskapets super aksje-rangering.


Nøkkeltallanalysen viser en positiv utvikling de siste årene, spesielt når det gjelder lønnsomhet. Marginene og avkastningstallene har økt betydelig, og flere har nådd rekordnivåer i år. Selskapet har også redusert gjeld og økt egenkapitalen, noe som har styrket soliditeten betraktelig. Likevel er det bekymring for kortsiktig likviditet da likviditetsgradene har blitt kraftig redusert.


MPC Container Ships begynte å utbetale utbytte etter å ha blitt lønnsomme i 2021. Selskapet har utbetalt store mengder utbytte, noe som har resultert i en imponerende direkteavkastning. Selv om direkteavkastningen er noe lavere i år, er den fortsatt veldig imponerende, og selskapet er fortsatt en favoritt blant investorene som ønsker utbytteaksjer.


Vi håper denne analysen gir deg god innsikt i MPC Container Ships' utvikling til i dag og hva som har gjort den til en favoritt blant utbytteinvestorene. Vår kraftige aksjeanalyseplattform kan gi deg enda mer informasjon - registrer deg gratis og prøv den nå! Husk likevel at all informasjon vi gir kun skal brukes som inspirasjon for videre analyse og ikke tolkes som investeringsråd. Investeringer innebærer alltid risiko, og tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. Så vær grundig og nøye i dine analyser før du tar investeringsbeslutninger. Lykke til på din investeringsreise!


Å investere innebærer alltid risiko, og tidligere resultater gir ingen garantier for fremtidige resultater. Det vi deler med deg er kun informasjon og skal ikke tolkes som investeringsråd. Vi kan ikke garantere at det vi presenterer er fullstendig og korrekt. Når du tar investeringsbeslutninger basert på vår informasjon, er det ditt eget ansvar og risiko som investor. Vi tar ikke ansvar for eventuelle tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av vårt innhold hos InvestWiser. Vårt innhold kan ikke erstatte profesjonell investeringsrådgivning.

留言

評等為 0(最高為 5 顆星)。
暫無評等

新增評等
bottom of page