top of page

Analyse av Utbytteaksjer på Oslo Børs

Innledning til Utbytteaksjer


Utbytteaksjer er en attraktiv investeringsmulighet for mange. De representerer aksjer i selskaper som betaler ut en del av sine overskudd til aksjonærene i form av utbytte. Utbyttenivået kan variere betydelig fra selskap til selskap, avhengig av deres inntjening. Noen selskaper tilbyr stabile og forutsigbare utbetalinger, mens andre kan ha mer uforutsigbare utbytter. Valg av utbytteaksjer avhenger ofte av investorers individuelle økonomiske mål, enten det er å generere inntekt eller å balansere inntektsstrømmer med kapitalvekst.


Med bruk av InvestWiser analyseverktøyet vil vi dykke dypere inn i Oslo Børs’ utbyttemarked, se på de forskjellige sektorene og de relevante aksjene, basert kun på data fra det siste året.


Unik mulighet for investorer: Bidra til å forme fremtidens aksjeanalyse med InvestWiser. Delta i vår undersøkelse og gi verdifull tilbakemelding for å utvikle vårt nye analyseverktøy. Dine meninger er viktige for oss. Les mer og delta her: Bli Med på Å Skape Fremtidens Aksjeanalyse!


Skrevet av Gründer og CEO Didrik Lysvoll


Utbytteaksjer på Oslo Børs


På Oslo Børs, der det er 344 noterte selskaper, er det mange investorer som satser på utbytte. Av disse selskapene har hele 140 betalt ut utbytte i løpet av det siste året. Dette viser en betydelig tilstedeværelse av selskaper som deler overskuddet med investorene. Dette understreker at nesten halvparten av selskapene på børsen bidrar til utbytte til sine aksjonærer.


Sektorspesifikk Fordeling

 • Sensitive Sektorer (70 Selskaper): 50% utbetaler utbytte.

 • Sykliske Sektorer (53 Selskaper): 37.86% utbetaler utbytte.

 • Defensive Sektorer (17 Selskaper): 12.14% utbetaler utbytte.


Dette viser at de fleste selskaper som betaler utbytte på Oslo Børs, blir påvirket av økonomiske sykluser. Bare 12,14% av de selskapene som betaler utbytte, tilhører defensive sektorer som er kjent for å være mer stabile i nedgangstider. Dette er viktig for investorer å være klar over, da det påvirker risikoen knyttet til utbytteinvesteringer. Med andre ord, inntjeningen til disse selskapene vil være mer avhengig av økonomiske svingninger, noe som resulterer i mer varierende og uforutsigbare utbyttebetalinger.


Sektorbasert Analyse

 • Industri: 43.21% utbetaler utbytte.

 • Energi: 40% utbetaler utbytte.

 • Finansielle Tjenester: 76.60% utbetaler utbytte.

 • Teknologi: 21.95% utbetaler utbytte.

 • Helse: 13.79% utbetaler utbytte.

 • Konsument Defensive: 35.71% utbetaler utbytte.

 • Sykliske Forbruksvarer: 29.41% utbetaler utbytte.

 • Innsatsvarer: 46.67% utbetaler utbytte.

 • Infrastruktur: 25% utbetaler utbytte.

 • Eiendom: 55.56% utbetaler utbytte.

 • Kommunikasjonstjenester: 66.67% utbetaler utbytte.


Her ser vi en enkel oversikt over hvor mange selskaper i ulike sektorer som gir utbytte til sine aksjonærer. Finanssektoren har flest selskaper som deler utbytte, mens helsesektoren har færrest som gjør det samme.


Direkteavkastning av Utbytteaksjer

 • 52 aksjer har en direkteavkastning mellom 1% og 5%.

 • 53 aksjer har en direkteavkastning mellom 5% og 10%.

 • 18 aksjer har en direkteavkastning mellom 10% og 15%.

 • 17 aksjer har en direkteavkastning på over 15%.


Her vises fordelingen av utbytteaksjer og deres direkte avkastning det siste året. Det er likevel viktig å ikke kun fokusere på direkteavkastningen, men også ta hensyn til utbyttegraden og andre nøkkeltall for å få en mer komplett analyse av selskapets økonomi. Dette inkluderer selskapets finansielle helse, vekstutsikter, lønnsomhet, utbyttehistorie og mer. Det er også viktig å se på selskapets utbytte over en lengre tidsperiode for å vurdere om det er bærekraftig.


Eksempel på Utbytteaksjeportefølje

Med utgangspunkt i QVM-modellen (Quality, Value, Momentum) og en direkteavkastning på over 2%, i tillegg til en minimum markedsverdi på 1 milliard kroner, kan vi vurdere følgende aksjer som potensielle kandidater:

 • Industri: Hoegh Autoliners

 • Energi: Okea

 • Finansielle tjenester: Sparebank 1 Nord-Norge

 • Teknologi: Atea

 • Helse: Medistim

 • Konsument defensive: Orkla

 • Sykliske forbruksvarer: Elopak

 • Innsatsvarer: Yara International

 • Infrastruktur: Elmera Group

 • Eiendom: Selvaag Bolig

 • Kommunikasjonstjenester: Telenor


Dette er et eksempel på hvordan du raskt kan sammensette en balansert portefølje ved hjelp av QVM-rangeringsmodellen. Vi har satt minimumskrav på 2% direkteavkastning og 1 milliard kroner i markedsverdi. Modellen vurderer selskapene innen hver sektor basert på kvalitet, verdi, og momentum ved hjelp av nøkkeltall fra det siste året. Vær oppmerksom på at dette er kun veiledning i analysen, og du bør utføre en grundigere analyse før du tar beslutninger. Porteføljen er balansert med én aksje fra hver sektor for lik eksponering, men husk å tilpasse porteføljen etter din investeringsstrategi.


Viktigheten av Analyse


Grundige analyser av selskapenes inntjening, utbyttehistorikk og fremtidsutsikter er essensielle. Risikoer ved utbytteaksjer kan inkludere endringer i selskapets inntjening og utbyttepolitikk. En balansert tilnærming til investering, basert på en helhetlig analyse av selskapet og markedet, er nødvendig for å sikre bærekraftige investeringsvalg.


Konklusjon


Som vi har utforsket i denne analysen, representerer utbytteaksjer på Oslo Børs en mulighet for investorer som søker både inntekter og potensiell kapitalvekst. Med 140 av 344 noterte selskaper som betaler utbytte, understreker dette markedets bredde og dybde når det gjelder utbyttebetalende selskaper. Imidlertid er det viktig å anerkjenne at utbytteinvesteringer kommer med sin egen sett av risikoer og variabler, særlig gitt det faktum at de fleste utbyttebetalende selskaper på Oslo Børs er følsomme for økonomiske sykluser.


Sektorfordelingen viser en variert tilnærming til utbytte, med finansielle tjenester som leder an og helse som den minst aktive sektoren for utbytte. Denne variasjonen understreker behovet for en balansert og veloverveid tilnærming til porteføljebygging, hvor man tar hensyn til selskapenes stabilitet og potensiale for langsiktig vekst.


Bruken av QVM-modellen i vår eksempelportefølje illustrerer hvordan kvantitative analyser kan guide investeringsbeslutninger, men den bør ikke stå alene. Det er viktig å vurdere en rekke faktorer - fra selskapets finansielle helse til den generelle økonomiske konteksten - for å gjøre velinformerte og bærekraftige investeringsvalg.


I siste instans, mens utbytteaksjer kan tilby en attraktiv kombinasjon av inntektsstrøm og kapitalvekst, krever de nøye overveielse og overvåkning. En vellykket utbytteaksje strategi innebærer en dynamisk tilnærming som tilpasser seg endringer i både selskapets prestasjoner og markedsforhold. For investorer som er villige til å utføre denne dybden av analyse og justering, kan utbytteaksjer på Oslo Børs være en verdifull del av en diversifisert portefølje.


Takk for at du tok deg tid til å lese vår analyse. For å holde deg oppdatert og engasjert i det siste innen aksjeanalyse, oppfordrer vi deg til å følge InvestWiser på våre ulike sosiale medier plattformer og delta i vår kontinuerlige samtale om investeringer:Din deltakelse og tilbakemelding hjelper oss å forbedre og tilby bedre tjenester og verktøy for investorer som deg. Vi ser frem til å høre fra deg og samarbeide for å gjøre aksjeinvesteringer mer tilgjengelig og forståelig for alle.


Å investere innebærer alltid risiko, og tidligere resultater gir ingen garantier for fremtidige resultater. Det vi deler med deg er kun informasjon og skal ikke tolkes som investeringsråd. Vi kan ikke garantere at det vi presenterer er fullstendig og korrekt. Når du tar investeringsbeslutninger basert på vår informasjon, er det ditt eget ansvar og risiko som investor. Vi tar ikke ansvar for eventuelle tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av vårt innhold hos InvestWiser. Vårt innhold kan ikke erstatte profesjonell investeringsrådgivning.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page