top of page

PGS og TGS: Fusjonsfremtiden og Seismikksektorens Potensial

Innledning


Petroleum Geo-Services (PGS) og TGS er to av Norges ledende seismikkselskaper, med hver sin unike posisjon i olje- og gassindustrien. Begge selskapene har overlevd en turbulent tid i oljesektoren og står nå overfor en spennende mulighet for fusjon. Men hva betyr dette for investorer, og hvordan vil det påvirke seismikkmarkedet?


Skrevet av Gründer og CEO Didrik Lysvoll


1. Økonomisk Oversikt

- PGS:

- Markedsverdi: 8,3 milliarder kroner

- Selskapsverdi: 16,0 milliarder kroner

- Nettogjeld: Omtrent lik markedsverdi, indikerer høy gjeld.

- Volatilitet: Høy

- Egenkapitalandel: 26,3%

- Pris til bok (P/B): 1,8

- Omsetning siste 12 måneder: 7,7 milliarder kroner

- Pris til salg (P/S): 1,1

- Profittmargin (siste 12 mnd): -9,9%

- Pris til inntjening (P/E): Negativ (ulønnsomt)

- Fri kontantstrøm margin (siste 12 mnd): 38,7%

- Pris til fri kontantstrøm (P/FCF): 2,8

- Kvalitet: 46/100

- Verdi: 56/100

- Momentum 85/100

- TGS:

- Markedsverdi: 17,7 milliarder kroner

- Selskapsverdi: 17,4 milliarder kroner

- Nettogjeld: Negativ (mer kontanter enn gjeld)

- Volatilitet: Moderat

- Egenkapitalandel: 62,2%

- Pris til bok (P/B): 1,4

- Omsetning siste 12 måneder: 7,9 milliarder kroner

- Pris til salg (P/S): 2,3

- Profittmargin (siste 12 mnd): 7,5%

- Pris til inntjening (P/E): 29,9

- Fri kontantstrøm margin (siste 12 mnd): 14,5%

- Pris til fri kontantstrøm (P/FCF): 15,6

- Kvalitet: 72/100

- Verdi: 53/100

- Momentum 34/100


2. Finansiell Utvikling


PGS har hatt en utfordrende finansiell utvikling, med betydelig nettogjeld og høy volatilitet i aksjekursen, noe som indikerer høy risiko for spekulative forhold. PGS er fortsatt ulønnsomt, til tross for en forbedring i profittmarginen fra -67,94% i 2020 til -9,87% de siste 12 månedene. PGS har nesten doblet omsetningen sin siden 2020, en positiv indikasjon, men selskapets høye gjeld og fortsatt negativ lønnsomhet kaster skygger over dets fremtidsutsikter. På den positive siden har selskapets kontantavkastning på kapital bedret seg betydelig, fra 4,9% til 16,4%, og handler på en lavere pris til fri kontantstrøm sammenlignet med TGS.


Selskapets solide omsetning, kombinert med nettogjeld og lønnsomhetsutfordringer, peker mot en sammensatt finansiell situasjon. Dets mulige fusjon med TGS og potensial for fremtidig utbytte utbetaling bør følges nøye for mulige positive endringer i selskapets finansielle profil.


TGS, derimot, har oppnådd en sterkere finansiell posisjon med negativ nettogjeld og moderat volatilitet i aksjekursen. Det har tredoblet omsetningen sin og snudd underskudd til overskudd, med en positiv profittmargin på 7,55% de siste 12 månedene. Dets solide finansielle fundament reflekteres i den høyere pris til salg multippelen og pris til inntjening multippelen, som indikerer en premium verdsettelse og lavere spekulativ risiko sammenlignet med PGS. Imidlertid er selskapets pris til fri kontantstrøm høy, noe som kan signalisere en overvurdering.


TGS har også betalt utbytte gjennom de analyserte årene, noe som er et sterkt signal om finansiell robusthet. En sterk egenkapitalandel på 62,2% styrker ytterligere TGSs solide finansielle posisjon, og dette, sammen med det planlagte sammenslåingen med PGS, gjør TGS til en interessant kandidat for investering, tatt i betraktning fremtidige utbytte utbetalinger og selskapets generelle soliditet.


3. Fusjonen


I kjølvannet av nyheter om en mulig fusjon mellom PGS og TGS, har det oppstått mange spekulasjoner og forhåpninger i markedet. Denne fusjonen bringer sammen to seismikkselskaper med distinkte økonomiske profiler og markedsvurderinger, og det er av interesse å grave dypere inn i hva dette samarbeidet kan bety.


Den potensielle fusjonen innebærer at TGS-aksjonærene får to tredjedeler av selskapet, og dette gir dem et klart overtak i sammenslåingen. Med tanke på at TGS allerede har en sterkere finansiell posisjon og lavere gjeldsbyrde, vil det nye selskapet dra nytte av TGS’ solide finansielle grunnlag, samt PGS’ høyere kontantavkastning. Slik synergi kan lede til økt inntjeningspotensial og aksjonærverdi på lang sikt.


Dessuten vil en fusjon føre til en større og mer diversifisert portefølje av seismikkdata, som kan styrke selskapets posisjon i markedet og øke dets forhandlingsmakt overfor kunder og leverandører. En sammenslåing kan også resultere i kostnadsreduksjoner gjennom eliminering av dupliserende funksjoner, prosesser og systemer.


Markedet har reagert positivt på nyheten om fusjonen, med begge selskapenes aksjekurser som har gått opp betydelig. Dette indikerer at investorene ser potensialet i denne sammenslåingen og forventer at selskapet som dannes vil være mer lønnsomt og stabilt.


Selv om fusjonen ser lovende ut på papiret, er det mange utfordringer og usikkerheter involvert. Implementering av fusjonen vil kreve nøye koordinering og integrasjon av de to selskapenes operasjoner, kulturer og systemer. Det er også en risiko for kulturkollisjoner, ansattmotstand og kundefall som kan underminere de potensielle fordelene ved fusjonen.


Fusjonen mellom PGS og TGS representerer en interessant utvikling i seismikksektoren. Med de komplementære styrkene og svakhetene ved de to selskapene, har sammenslåingen potensial til å skape et sterkere og mer lønnsomt selskap, gitt at integrasjonen håndteres effektivt og at potensielle utfordringer og konflikter blir adressert og løst på en konstruktiv måte.


4. Markedsutsikter


Oljeprisen har hatt en betydelig oppgang i det siste, noe som gagner begge selskapene. Høyere oljepriser kan føre til økt etterspørsel etter seismiske tjenester, da oljeselskapene blir mer motiverte til å investere i leting etter nye oljefelt. Dette kan potensielt lede til økt inntekt og lønnsomhet for begge selskapene.


DNB Markets har gitt positive utsikter for olje- og gasselskaper, med forventninger om at offshoreforbruk vil stige med 14 prosent i 2023, og potensiell vekst også i 2024. Dette signaliserer optimisme rundt fremtiden til seismikksektoren og kan peke mot økt etterspørsel etter tjenestene til PGS og TGS.


DNB Markets ser også PGS som en mulig finansieringskandidat, noe som kan tyde på at selskapet trenger å vurdere sin kapitalstruktur og finansieringsbehov nøye, gitt sin høye gjeldsbelastning.


Nylige kvartalsrapporter fra begge selskapene har indikert noen utfordringer, med nedgang i inntekter og skuffende "late sales". Selv om det er tegn til bedring fra 2020, med PGS som viser tegn til forbedring i profittmarginer og TGS som viser positiv profittmargin, er det fortsatt bekymringer rundt etterspørsel og markedsstyrke. PGS sin gjeldssituasjon og nylige behov for å hente mer gjeld til høy rente indikerer også potensielle likviditetsutfordringer.


Markedsutsiktene for PGS og TGS er preget av muligheter gitt stigende oljepriser og positiv markedsanalyse fra DNB Markets, men også av usikkerhet og risiko grunnet svingninger i etterspørsel, selskapsspesifikke utfordringer, og generell markedsusikkerhet. Fusjonen tilbyr potensielle synergier og kan skape verdi, men utførelsen og integrasjonen av selskapene vil være avgjørende for den endelige suksessen.


5. Konklusjon


Potensielle fusjonsplaner mellom PGS og TGS bringer med seg en bølge av muligheter og utfordringer. PGS, preget av høy gjeld og en variabel finansiell profil, kontrasterer med TGSs stabilitet og robuste økonomiske stilling. PGSs kapitalavkastning og TGSs finansielle styrke utgjør en sammenslåing som kan balansere risiko og potensiell avkastning for investorer.


En vellykket fusjon vil avhenge av en effektiv integrering av selskapenes operative strukturer, og en omfattende harmonisering av kultur og forretningsprosesser vil være kritisk for å realisere synergiene og potensialet som ligger i sammenslåingen.


Med stigende oljepriser og optimistiske markedsutsikter fra DNB Markets er det en viss forventning om økt etterspørsel etter seismiske tjenester, som kan drive vekst og lønnsomhet for det sammenslåtte selskapet. Dette blir særlig viktig gitt de siste kvartalsrapportenes indikasjoner på utfordringer i begge selskapene. PGS’s finansielle helse vil nøye bli overvåket, spesielt i lys av selskapets gjeldsbelastning og potensielle finansieringsbehov.


Markedsresponsen til denne fusjonen har vært overveiende positiv, noe som reflekterer en bred investorinteresse og tro på det sammenslåtte selskapets fremtidige suksess og verdiskaping. Men investorer bør fortsatt utvise forsiktighet og holde øye med utviklingen rundt fusjonsprosessen, samt selskapenes evne til å navigere i et usikkert og skiftende markedslandskap.


I denne sammenheng er det essensielt at potensielle investorer nøye overveier både de medfølgende risikoene og mulighetene. En grundig undersøkelse av begge selskapenes finansielle tilstand og markedets fremtidige utsikter vil være avgjørende for å fatte velinformerte investeringsbeslutninger. Det vil også være viktig å følge med på hvordan fusjonsprosessen utvikler seg, hvordan integrasjonen av de to selskapene håndteres, og hvordan markedet tilpasser seg denne betydelige endringen i seismikksektoren.


Å investere innebærer alltid risiko, og tidligere resultater gir ingen garantier for fremtidige resultater. Det vi deler med deg er kun informasjon og skal ikke tolkes som investeringsråd. Vi kan ikke garantere at det vi presenterer er fullstendig og korrekt. Når du tar investeringsbeslutninger basert på vår informasjon, er det ditt eget ansvar og risiko som investor. Vi tar ikke ansvar for eventuelle tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av vårt innhold hos InvestWiser. Vårt innhold kan ikke erstatte profesjonell investeringsrådgivning.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page