top of page

Siem Offshore: Fra tap til overskudd og fremtidsutsikter

Introduksjon


Siem Offshore har nylig fått mye oppmerksomhet på børsen etter en kraftig oppgang på rundt 60% hittil i år. På lengre sikt har imidlertid selskapet opplevd en nedgang på rundt -90% de siste 5 årene, noe som reiser spørsmål om hva som har forårsaket den volatile reisen. Det er interessant å analysere selskapet nærmere for å forstå hva som har drevet den sterke oppgangen på kort sikt, og hvordan fremtidsutsiktene ser ut for både selskapet og det markedet det opererer i.


Siem Offshore er engasjert i eierskap og drift av offshore støttefartøy som brukes både i olje- og gassindustrien og offshore fornybarmarkedet. Deres flåte består av ulike typer fartøyer som dekker forskjellige oppdrag, inkludert plattformforsyningsskip, undervannskonstruksjonsfartøy, ankerhåndteringsslep- og forsyningsfartøy, ROV-støttefartøy, vitenskapelige kjerneborefartøy, brønnintervensjonsfartøy og andre fartøyer. De har et betydelig fotfeste i ulike regioner som Norge, Nordsjøen, Brasil, Australia, Canada, Nord-Stillehavet, Sørøst-Asia og Vest-Afrika. Med en flåte på 28 fartøyer fokuserer selskapet på å levere tjenester til den voksende offshore energitjenesteindustrien og fornybar energisektor.


La oss nå utforske selskapet nærmere på InvestWiser-plattformen for å få en bedre forståelse av dets ytelse og utsikter.


Skrevet av Gründer og CEO Didrik Lysvoll


Sammenligning analyse

Ser vi nærmere på bransjen til Siem Offshore, nemlig Olje og gass Midstream, finner vi at det er 5 andre selskaper på Oslo Børs som opererer i samme bransje. Dette gjør bransjen til en av de minste i energisektoren, som totalt består av 49 selskaper på Oslo Børs.


Ved å bruke vår QVM screener på InvestWiser kan vi sammenligne Siem Offshore med sin sektor, og det viser seg at selskapet befinner seg blant de 16% beste selskapene i hele sektoren. Dette betyr at det rangerer som nummer 9 blant de 49 oljeselskapene på Oslo Børs. I tillegg er Siem Offshore øverst i sin bransje, og inntar 1. plass blant de 5 midstream-selskapene i energisektoren på Oslo Børs.


Selskapet skiller seg ut med god kvalitet, attraktiv verdi og sterk momentum i forhold til både sin sektor og sin bransje. Vi kan nå gå nærmere inn på selskapets oversiktsside for å se hva som har bidratt til dets gode rangering blant de andre alternativene på markedet.


Oversikt analyse

Når vi dykker dypere inn på InvestWiser sin oversiktsside, får vi en grundig innsikt i Siem Offshore som selskap. Det er definert som et mellomstort selskap med en markedsverdi på 4,9 milliarder kroner. Hvis vi tar hensyn til gjeld og kontantbeholdning, utgjør selskapets totale verdi 9,8 milliarder kroner. Dette betyr at netto gjeld for selskapet er på 4,8 milliarder kroner, som nesten tilsvarer hele markedsverdien.


Selskapets gjeld har blitt redusert fra 2019, hvor gjeldsgraden var over 300%, til nå under halvparten på 148%. Dette skyldes økt egenkapital og reduksjon i gjeld. Gjeldsgraden har variert mye i perioden og nådde over 1000% i 2020, da selskapet hadde en sterk underskudd med over -100% i profitt margin. Denne ustabile balansen og lønnsomheten i virksomheten gjenspeiles i aksjekursen de siste 3 årene, noe som forklarer hvorfor selskapet har fått klassifiseringen høy volatilitet.


Når vi ser på selskapets prestasjoner de siste 12 månedene, har det blitt tildelt super aksjerangering basert på sammenligning av nøkkeltall med lignende selskaper, som er i tråd med vår tidligere sammenligning. Trafikklysmodellen på oversiktssiden viser mest grønt, noe gult og litt rødt. Selskapet har i dag en egenkapitalandel på 37,8% og pris til bok på 1,2, som er rundt gjennomsnittet i bransjen. Selskapet har de siste 12 månedene generert høy omsetning, noe som gir den beste pris til salg multippelen på 1,6 i bransjen. Selskapet har derimot ikke like høy lønnsomhet, med en avkastning på eiendeler på lave 5,3% og pris til inntjening på 8,8, som er under gjennomsnittet i bransjen.


Men siden selskapet har en kontantstrøm konvertering på over 150%, har de likevel en pris til fri kontantstrøm på 5,6 og kontantavkastning på eiendeler på 8,3%, som er blant de beste i bransjen. Dette resulterer i at selskapet har oppnådd en rangering på 63 i kvalitet og 79 i verdi. Dette betyr at nøkkeltallene er lavere sammenlignet med markedsverdien enn kapitalen.


Beste rangering er momentum på 86, hvor avkastningen målt over alle de fire siste kvartalene er over gjennomsnittet. 9 måneder er best i bransjen med 46,8% i avkastning. For å lære mer om hva som har drevet aksjekursen oppover, vil vi se nærmere på selskapets fundamentale virksomhet og hvordan den har utviklet seg i perioden. Dette vil gi oss et bedre grunnlag for å forstå Siem Offshore sin historikk og hva som har ført til dagens rangering, og om dette vil fortsette for selskapet.


Fundamental analyse

Når vi ser på oppsummeringen av selskapets regnskap, ser det ut til at de fleste nøkkeltall har gått opp de siste årene, noe som har ført til en økning i selskapets markedsverdi. Balansen og lønnsomheten til selskapet har variert i denne perioden, og dette har påvirket markedsverdien tydelig. I 2019 var markedsverdien over 1 milliard kroner, men den sank til 500 millioner kroner i 2021. Nå, i første kvartal av 2023, har markedsverdien nådd nesten 5 milliarder kroner. Så den har hatt store svingninger fram til dagens verdi.


I 2019 hadde selskapet en rimelig solid økonomi med et lite underskudd. Men i 2020 ble det betydelig verre med selskapets største underskudd i perioden, på hele -2,5 milliarder kroner. Dette førte til en dramatisk reduksjon av egenkapitalen fra 3,1 milliarder kroner til kun 487,5 millioner kroner, som utgjorde bare 4,8% av total kapital. Dette var en svært utfordrende tid for selskapet, preget av pessimisme i offshoremarkedet, noe som førte til betydelige nedskrivninger av flåten. Dette forklarer også hvorfor det var en stor forskjell mellom kontantstrømmen og inntjeningen det året, siden nedskrivninger er en ikke-kontantkostnad. Til tross for dette klarte selskapet å opprettholde en positiv fri kontantstrøm gjennom hele perioden.


Siden den tiden har offshoremarkedet bedret seg betydelig, og det har ført til økt inntjening for selskapet. Etter underskuddet i 2020 ble selskapet lønnsomt igjen i 2021, og aksjen ble handlet til historisk lave multipler. På den tiden var prisen i forhold til bokverdi, salgsinntekter, inntjening og fri kontantstrøm alle svært lave. Selskapets balanse har også blitt bedre, med en økning i egenkapitalen til 3 milliarder kroner, som da utgjorde 31,8% av kapitalen. Dette var en betydelig forbedring fra nivået i 2020, og selskapet oppnådde et overskudd på nesten 1 milliard kroner med en avkastning på eiendeler på hele 10%.


Etter det rekordlønnsomme året har inntjeningen nesten halvert seg til dagens nivå på 559 millioner de siste 12 månedene, til tross for at omsetningen har vokst i samme periode fra 2,2 milliarder kroner til 3,0 milliarder kroner. Den økende markedsverdien har ført til at prisen i forhold til inntjeningen har økt fra de historisk lave nivåene i 2021 på 0,5 til dagens nivå på 8,8. Selskapets frie kontantstrøm har imidlertid økt betydelig i samme periode, med en kontantavkastning på eiendeler som nå er på 8,3% fra 5,1% i 2021. Prisen i forhold til fri kontantstrøm har derfor ikke økt like dramatisk som prisen i forhold til inntjeningen, og er nå på 5,6 fra tidligere 1,0 i 2021. Årsaken til den store forskjellen i kontantstrømmen og inntjeningen skyldes blant annet ikke-kontantkostnader som avskrivninger og amortiseringer, samt andre faktorer. I perioden har også egenkapitalen økt med over 1 milliard kroner fra 2021, og er nå på 4 milliarder kroner, som utgjør 37,8% av kapitalen, og egenkapitalen handles til en pris i forhold til bokverdi på 1,2.


De fleste multiplene har med andre ord økt til historisk høye nivåer etter at selskapet ble lønnsomt igjen i 2020. Selv om lønnsomheten har gått noe ned siden den gang, har likevel markedsverdien vokst. Dette kan tyde på at investorene er optimistiske med tanke på selskapets fremtidige utsikter og markedets utvikling, da de er villige til å betale høyere multipler. Aksjekursen har økt betydelig de siste månedene, noe vi har sett i oversikten.


Imidlertid har ikke oppgangen vært uten utfordringer. Etter publiseringen av resultatene for fjerde kvartal i 2022 falt aksjekursen med 12,9% tidligere i år, den 24. februar. Markedet reagerte derimot mer positivt på neste kvartalsrapport som ble lagt frem den 11. mai samme år, der selskapet rapporterte om et stigende driftsresultat på 20,1 millioner dollar. Aksjekursen økte med 4,1% den dagen. Det er også verdt å nevne at Celina Midelfart, som også er styremedlem, økte sin eierandel i selskapet måneden før. Det siste året har dermed innsidehandlene utelukkende vært kjøp av aksjer, og ikke salg. Dette indikerer at innsidere også kan være optimistiske med tanke på selskapets og markedets fremtidige utsikter.


Nylig sikret selskapet seg også en kontrakt for to av sine fartøyer i Australia, med oppstart i slutten av 2023. Dette er positivt for selskapet, da det sikrer inntekter og utnyttelse av flåten i det australske markedet. Ifølge analytikerne forventer de at selskapets inntjening per aksje i 2023 vil være på 2,41 kroner, noe som gir en pris i forhold til inntjeningen på 8,6. De forventer også en vekst på 8,7% fra 2023 til 2024, noe som vil føre til en pris i forhold til inntjeningen på 7,9. Dette betyr at både kvalitets- og verdirangeringen vil forbedres hvis forventningene slår til, noe som både investorene og innsiderne virker positive til med den stadig økende aksjekursen og multiplene vi har sett at de har vært villige til å betale for de siste månedene.


Oppsummering


Oppsummerende er Siem Offshore et selskap engasjert i eierskap og drift av offshore støttefartøy som brukes i olje- og gassindustrien og offshore fornybarmarkedet. Selskapet har opplevd en kraftig oppgang på rundt 60% hittil i år, men på lengre sikt har det vært en nedgang på rundt -90% de siste 5 årene.


En sammenligning av selskapet med andre i bransjen viser at det rangerer blant de 12% beste selskapene i sektoren og er øverst i sin bransje. Selskapet skiller seg ut med god kvalitet, attraktiv verdi og sterk momentum.


Fundamentalanalysen viser at selskapets økonomi har variert betydelig i perioden, og svingningene har påvirket markedsverdien. Etter en periode med store utfordringer og underskudd ble selskapet lønnsomt igjen i 2021, og markedsverdien økte betydelig. Markedet er optimistisk med tanke på selskapets fremtidige utsikter og har vært villig til å betale høyere multipler.


Analytikere forventer en fortsatt vekst i inntjeningen for selskapet i 2023 og 2024, som kan føre til ytterligere forbedring i kvalitets- og verdirangeringen. Innsidere, inkludert styremedlemmer, har kjøpt aksjer i selskapet, noe som også indikerer optimisme for fremtiden. Nylige kontrakter sikrer inntekter og utnyttelse av selskapets flåte i det australske markedet, noe som er positivt for selskapets utsikter.


Generelt ser det positivt ut for Siem Offshore, men det er viktig å være oppmerksom på at selskapet opererer i et volatilt marked, og fremtidige resultater kan påvirkes av svingninger i olje- og gassindustrien og offshore fornybarmarkedet.


Vi håper denne analysen gir deg innsikt i Siem Offshore's utvikling frem til i dag og hvordan fremtiden kan se ut for selskapet. Vår aksjeanalyseplattform kan gi deg enda mer informasjon - registrer deg gratis og prøv den nå! Men husk at all informasjon vi gir kun skal brukes som inspirasjon for videre analyse og ikke tolkes som investeringsråd. Investeringer innebærer alltid risiko, og tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. Så vær grundig og nøye i dine analyser før du tar investeringsbeslutninger. Lykke til på din investeringsreise!


Å investere innebærer alltid risiko, og tidligere resultater gir ingen garantier for fremtidige resultater. Det vi deler med deg er kun informasjon og skal ikke tolkes som investeringsråd. Vi kan ikke garantere at det vi presenterer er fullstendig og korrekt. Når du tar investeringsbeslutninger basert på vår informasjon, er det ditt eget ansvar og risiko som investor. Vi tar ikke ansvar for eventuelle tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av vårt innhold hos InvestWiser. Vårt innhold kan ikke erstatte profesjonell investeringsrådgivning.


Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page