top of page

Subsea 7: Investering i Havbunnen – Potensiale og Risiko

Analyse av Subsea 7


Subsea 7 er en ledende aktør innen offshoreprosjekter og tjenester for energibransjen over hele verden. Med en markedsverdi på 43,6 milliarder kroner, er Subsea 7 det største olje- og gassutstyr og service selskapet notert på Oslo Børs. Selskapet har en omfattende portefølje og leverer en rekke tjenester, inkludert prosjektledelse, design og ingeniørtjenester, anskaffelser, fabrikasjon, undersøkelser, installasjon, og igangsetting av produksjonsanlegg på havbunnen.


Skrevet av Gründer og CEO Didrik Lysvoll


Økonomisk Stilling

Subsea 7 har opplevd lønnsomme år, men med relativt tynne marginer. Profittmarginene er som følger: 0,63% i 2021, 1,11% i 2022, og 0,53% over de siste 12 månedene. Selv med lav lønnsomhet handles selskapet til en pris til inntjening (P/E) på 138,8. Dette kan antyde at investorer forventer høyere fremtidig inntjening, eller at selskapet har unike konkurransefortrinn som rettferdiggjør en høyere verdsettelse.


Verdsettelsen fremstår imidlertid mer attraktiv når man ser på pris til bok (P/B) på 0,8 og pris til salg (P/S) på 0,7. Disse tallene indikerer at selskapet kan være undervurdert, spesielt gitt den sterke balansen hvor egenkapital utgjør over halvparten av total kapitalen. Den sterke soliditeten indikerer også at selskapet har god finansiell helse, noe som minimerer risikoen for investorer.


Vår Vurdering


Basert på vår rangeringsmodell har vi tildelt Subsea 7 en høy momentumrangering, noe som reflekterer selskapets sterke aksjekursmomentum det siste året. Dette er et positivt tegn for potensielle investorer som ser etter selskaper med oppadgående trender. På de andre komponentene i vår rangeringsmodell, spesielt kvalitet og verdi, har selskapet mottatt mer moderate rangeringer, som ligger litt over gjennomsnittet. Disse faktorene bør potensielle investorer ta med i betraktningen når de vurderer selskapets langsiktige potensial.


Fremtidig Potensial og Utfordringer


Analytikere ser ut til å være positive til Subsea 7 sin fremtid. Pareto Securities har nylig oppjustert sitt kursmål til 175 kroner fra tidligere 160 kroner, mens DNB Markets og Morgan Stanley også har gitt positive vurderinger og kursmåljusteringer. Disse oppjusteringene reflekterer forventninger om vekst i offshoreforbruk og økte oljeservicekostnader som kan bidra til økt etterspørsel etter Subsea 7 sine tjenester.


Subsea 7s ordrebok har også nådd sitt høyeste nivå siden 2014, noe som er et positivt tegn på robust etterspørsel etter selskapets tjenester. Dette, kombinert med selskapets sterke finansielle stilling, gjør at selskapet er godt plassert for å dra nytte av fremtidige markedsdynamikker og realisere potensialet i anbudsprosjekter.


Samtidig står selskapet overfor utfordringer knyttet til global usikkerhet, markedsdynamikk og konkurransepress. Til tross for økningen i ordreboken, så selskapet en nedgang i resultat etter skatt i andre kvartal, sammenlignet med samme periode i fjor. Dette understreker viktigheten av å kunne omsette ordrebok til lønnsom inntjening, spesielt i et konkurranseutsatt marked.


Styreleder og Eierforhold


Styreleder og største eier i Subsea 7, Kristian Siem, har nylig økt sin eierandel i selskapet. Dette kan ses på som et positivt tegn, da det viser tillit til selskapets fremtidige vekst og lønnsomhet. For investorer kan dette være et tegn på at intern innsikt i selskapet peker mot positiv utvikling.


Miljø, Sosialt og Styring (ESG)


I lys av den pågående globale energitransisjonen, er det også relevant å vurdere Subsea 7 sin posisjon og strategi knyttet til bærekraft og miljø, sosialt ansvar og god selskapsstyring (ESG). Selskapets tjenester innen fornybare strukturer, inkludert installasjon av offshore vindturbinfundamenter, indikerer en anerkjennelse av behovet for å diversifisere og tilpasse seg en lavkarbon fremtid. Dette kan potensielt gi selskapet en konkurransefordel i et marked som i økende grad verdsetter bærekraft.


Konklusjon


Subsea 7 viser tegn til både utfordringer og muligheter i det nåværende markedet. Med en solid finansiell stilling, økende ordrebok og positive analytikeranbefalinger, er det mange positive indikatorer for selskapet. Samtidig er det essensielt for selskapet å fortsette å omsette ordreboken til lønnsom inntjening og adressere utfordringer knyttet til markedsdynamikk og konkurransetrykk. Den pågående energitransisjonen og selskapets strategi knyttet til ESG-faktorer vil også være kritisk for selskapets langsiktige suksess og bør vurderes nøye av potensielle investorer.


Å investere innebærer alltid risiko, og tidligere resultater gir ingen garantier for fremtidige resultater. Det vi deler med deg er kun informasjon og skal ikke tolkes som investeringsråd. Vi kan ikke garantere at det vi presenterer er fullstendig og korrekt. Når du tar investeringsbeslutninger basert på vår informasjon, er det ditt eget ansvar og risiko som investor. Vi tar ikke ansvar for eventuelle tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av vårt innhold hos InvestWiser. Vårt innhold kan ikke erstatte profesjonell investeringsrådgivning.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page