top of page

Vår Energi: Ambisiøse Mål og Høye Forventninger


Introduksjon


Vår Energi er et stort oljeselskap som har blitt svært populært blant investorene på Oslo Børs etter at det ble børsnotert i fjor. Børsnoteringen ble anerkjent som en av de største gjennom tidene, og selskapet så dette som det naturlige neste steget for å realisere sitt fulle potensial som et ledende olje- og gasselskap på den norske kontinentalsokkelen. Siden børsnoteringen har selskapet gitt en avkastning på 32,17%, men i år har avkastningen vært stabil med en liten oppgang på 0,69%. Vår Energi har vokst til å bli det nest største selskapet innen sin bransje for leting og produksjon (E&P), og det tredje største innen olje- og gasssektoren.


Etter børsnoteringen har selskapet fått mye oppmerksomhet fra investorer som ønsker en analyse av selskapet. Vi har derfor tatt oss tid til å bli kjent med selskapet, undersøkt historikken og sett på hva analytikerne forventer av selskapet i fremtiden. Dette gir oss bedre innsikt i selskapet, og vi vil gjerne dele våre funn med dere. Vi starter med en oversiktsside for å gi en rask oppsummering, før vi går dypere inn i de ulike aspektene av selskapet.


Skrevet av Gründer og CEO Didrik Lysvoll


Oversikt analyse

Når vi ser nærmere på Vår Energi, oppdager vi at det er et stort selskap verdt hele 77,1 milliarder kroner, og dermed det 13. største på Oslo Børs. Samlet verdi for selskapet, inkludert gjeld og kontanter, er 111,2 milliarder kroner. Netto gjeld beløper seg til 34,1 milliarder kroner.


I løpet av det siste året har Vår Energi generert en omsetning på imponerende 90,7 milliarder kroner, som faktisk er høyere enn selskapets markedsverdi. Dette gir en pris til salg på 0,9, og plasserer selskapet blant de 17% beste i bransjen når det gjelder dette nøkkeltallet. Lønnsomhetsnivået er gjennomsnittlig sammenlignet med andre i bransjen, målt ved avkastningstall på eiendeler med inntjening og fri kontantstrøm. Dette gjenspeiles også i at multiplene for pris til inntjening og pris til fri kontantstrøm ligger på bransjens gjennomsnitt.


Imidlertid er egenkapitalandelen og pris til bok bekymringsverdige i vår trafikklysmodell. Selskapets egenkapitalandel er kun 6,3%, og pris til bok-verdien er 6,6, noe som begge tilhører de 18% dårligste i bransjen. Disse nøkkeltallene indikerer en betydelig utfordring når det gjelder forholdet mellom selskapets egenkapital i forhold til dens eiendeler og markedsverdi.


Når det gjelder avkastning, har Vår Energi hatt en gjennomsnittlig avkastning på -6,9% det siste året, som er på nivå med bransjegjennomsnittet. Imidlertid har selskapet de siste kvartalene overgått gjennomsnittet i bransjen, spesielt de siste 6 månedene med en avkastning på 11,7%, som er bedre enn 92% av bransjen. Dette vekker nysgjerrighet om årsakene bak den sterke avkastningen i denne perioden.


Baserert på ulike faktorer har selskapet fått en nøytral aksjerangering. Momentum er rangert til 62, verdi har samme rangering, og kvaliteten er litt under gjennomsnittet med 48. Disse kategoriene indikerer at selskapet ikke spesielt følger noen bestemt stil eller kombinasjon, og derfor blir det vurdert som nøytralt. Videre er selskapet klassifisert med moderat volatilitet, noe som betyr at aksjekursen har moderat risiko for svingninger med moderate spekulative faktorer.


Etter å ha fått en bedre forståelse av selskapets nøkkeltall og posisjon i bransjen, la oss nå se nærmere på den finansielle situasjonen.


Finansiell analyse

Når vi ser på hvordan selskapet har utviklet seg økonomisk de siste årene, finner vi både gode og bekymringsfulle tegn. På den positive siden har selskapets eiendeler vært stabile fra 2019 til andre kvartal 2023. Imidlertid har balansen endret seg betydelig i denne perioden. De har i større grad finansiert virksomheten gjennom gjeld og redusert egenkapitalen. Dette har ført til at egenkapitalandelen har sunket fra 18,8% i 2019 til bare 6,3% i år, noe som er en betydelig nedgang.


På den andre siden har selskapet vært flinke til å bruke lånefinansiering for å drive vekst, og omsetningen har økt kraftig. I 2019 var omsetningen på 24,9 milliarder kroner, men i år har den vokst til 90,7 milliarder kroner - en økning på over 250%! Selv om årets omsetning er litt lavere enn fjorårets rekordnivå, er den fortsatt historisk høy. Samtidig har selskapet klart å opprettholde en positiv avkastning på eiendelene, som i år er på 4,3%, litt lavere enn fjorårets rekordnivå på 5,0%.


Likevel har selskapets frie kontantstrøm hatt en betydelig reduksjon fra fjoråret, hovedsakelig på grunn av rekordhøye investeringer (CAPEX). Dette betyr at selskapet har hatt betydelige utgifter knyttet til nye prosjekter eller utvidelse av leting og produksjon av olje og gass. Slike investeringer kan være et tegn på selskapets ambisiøse vekststrategi, og hvis de lykkes, kan det føre til betydelige inntekter i fremtiden.


Kontantavkastningen på eiendeler har derfor gått ned fra fjorårets rekordnivå på 16,4% til nå 4,7%. Dette har ført til en økning i prisen til fri kontantstrøm fra lave 2,8 til høyere 8,9. Selv om selskapet er relativt nytt på børsen og vi ikke har mye historisk data å sammenligne med, er dagens multipler rekordhøye - høyere enn fjorårets nivåer.


En annen positiv observasjon er at selskapet har begynt å betale utbytter samme året som det ble børsnotert, og dette har fortsatt frem til i år. For å få en bedre forståelse av selskapets utbytte, vil vi nå se nærmere på utbytteanalysen.


Utbytte analyse

Når vi ser nærmere på selskapets utbytte i analysen, er det ikke mye å merke seg, da de begynte å betale utbytte til aksjonærene først i fjor, kun et kvartal etter at de ble børsnotert. Utbytteutbetalingen har variert mellom 0,8 kr og 1,2 kr per aksje, og det har vært ganske stabil utbetaling hvert kvartal. Dette har gjort selskapets utbyttepolitikk tiltrekkende for mange investorer som ønsker å fokusere på utbytteaksjer. Så langt har selskapet utbetalt utbytte i 5 kvartaler, og totalt for 2022 var det utbetalt 3,1 kr per aksje, noe som ga en direkteavkastning på 9,2%. Dette fristet mange utbytteinvestorer til å investere i selskapet.


Når vi ser på selskapets inntjening per aksje på 3,7 kr, utgjorde utbyttet 83,4% av denne inntjeningen. Med andre ord, selskapet betalte nesten alt av inntjeningen som utbytte. I løpet av de siste 12 månedene (TTM) har selskapet økt direkteavkastningen til 14,9%. Nå er utbyttet per aksje 4,6 kr, mens inntjeningen per aksje er på 3,2 kr. Dette betyr at utbetalingsgraden faktisk har overskredet 100%, og den er nå på 145,2%. Dette er ikke bærekraftig på lang sikt. Økningen i direkteavkastningen skyldes hovedsakelig den økte utbetalingen per aksje, selv om markedsverdien også har gått litt ned i perioden.


Med en så høy utbetalingsgrad er selskapet avhengig av en høy inntjening for å opprettholde denne typen direkteavkastning. Derfor vil vi nå se nærmere på hva analytikerne forventer av selskapets fremtidige inntjening.


Analytiker analyse

Når vi ser på hva analytikerne venter av selskapet, blir det klart at det er noen imponerende tall som stikker ut i grafen. For de to kommende kvartalene forventes en betydelig økning i selskapets inntjening. I det neste kvartalet forventes det en økning på hele 376% fra fjorårets inntjening, og for kvartalet etter der igjen, forventes en vekst på over 1000% sammenlignet med inntjeningen året før. Hvis analytikerne treffer på disse forventingene, vil det kunne føre til rekordhøye lønnsomhets multipler og lønnsomhet avkastningstall. Dette kan potensielt forbedre både kvalitets- og verdirangeringen betydelig, men det er viktig å være skeptisk til slike forventninger. Tidligere har selskapet skuffet analytikerne med resultater som varierte mellom -10% og så lavt som -107%.


På lengre sikt, for de to neste årene, forventer analytikerne at 2023 vil være omtrent på samme nivå som 2022, med en svak nedgang på kun -0,3% i inntjeningen. For 2024 forventer de en inntjeningsvekst på 21,3% sammenlignet med 2023. Selv om forventningene er optimistiske, er det vanskelig å være sikker da analytikerne har bommet mye tidligere. Disse høye forventningene gjenspeiles også i gjennomsnittsanbefalingen, som er på kjøp. Kursmålet varierer fra 25,4 kr med en nedside på 18%, til et gjennomsnitt på 35,8 kr med en oppside på 15,9%, og det høyeste kursmålet er 43,8 kr med en oppside på hele 41,7%.


Oppsummering


Oppsummrende er Vår Energi et stort oljeselskap med en betydelig markedsverdi på 77,1 milliarder kroner, og det er det 13. største selskapet på børsen. Det har vært imponerende omsetning på 90,7 milliarder kroner det siste året, noe som gir en pris til salg på 0,9, blant de beste i bransjen. Lønnsomheten er gjennomsnittlig, men vi bør være oppmerksomme på egenkapitalandelen og pris til bok, som begge er blant de dårligste i bransjen.


Selskapet har hatt positiv avkastning de siste kvartalene, spesielt de siste 6 månedene. Basert på forskjellige faktorer som momentum, verdi og kvalitet, rangeres selskapet som nøytralt. Volatiliteten er moderat, noe som betyr moderat risiko for svingninger i aksjekursen.


Finansielt sett har selskapet både positive og bekymringsverdige tegn. Omsetningen har økt betydelig, men egenkapitalandelen har gått ned da selskapet har finansiert vekst hovedsakelig gjennom gjeld. Lønnsomheten har vært positiv, men litt lavere enn rekordnivået i fjor. Frie kontantstrøm har hatt en betydelig reduksjon på grunn av rekordhøye investeringer. Utbyttepolitikken med jevne utbetalinger og høy direkteavkastning har vært attraktiv for utbytteinvestorer, men den høye utbetalingsgraden i år er ikke bærekraftig på lang sikt.


Analytikerne forventer en betydelig økning i selskapets inntjening de kommende kvartalene, men det er viktig å være skeptisk til slike forventninger, da analytikerne tidligere har bommet. På lengre sikt er forventningene optimistiske, og gjennomsnittsanbefalingen er på kjøp, med gjennomsnittskursmålet godt over dagens aksjekurs.


Vi håper denne analysen gir deg innsikt i Vår Energi's utvikling frem til i dag og hvordan fremtiden kan se ut for selskapet. Vår aksjeanalyseplattform kan gi deg enda mer informasjon - registrer deg gratis og prøv den nå! Men husk at all informasjon vi gir kun skal brukes som inspirasjon for videre analyse og ikke tolkes som investeringsråd. Investeringer innebærer alltid risiko, og tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. Så vær grundig og nøye i dine analyser før du tar investeringsbeslutninger. Lykke til på din investeringsreise!


Å investere innebærer alltid risiko, og tidligere resultater gir ingen garantier for fremtidige resultater. Det vi deler med deg er kun informasjon og skal ikke tolkes som investeringsråd. Vi kan ikke garantere at det vi presenterer er fullstendig og korrekt. Når du tar investeringsbeslutninger basert på vår informasjon, er det ditt eget ansvar og risiko som investor. Vi tar ikke ansvar for eventuelle tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av vårt innhold hos InvestWiser. Vårt innhold kan ikke erstatte profesjonell investeringsrådgivning.


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page