top of page

Aker Solutions: Overrasker både analytikere og vår modell

Introduksjon


Aker Solutions har virkelig fått mye oppmerksomhet i år på grunn av den imponerende veksten på over 20% siden begynnelsen av året. Det gjør selskapet til det nest største innen utstyr og tjenester for olje- og gassbransjen på Oslo Børs, like bak Subsea 7. Nylig nådde aksjekursen sitt høyeste nivå i år, etter å ha imponert investorene med sterke resultater for andre kvartal. Dette gjør Aker Solutions svært interessant å analysere videre.


For å få bedre innsikt i Aker Solutions, skal vi se nøye på både selskapets finansielle og tekniske historie. Etter å ha lært om selskapets bakgrunn og hva som har drevet dets oppgang, vil vi se på analytikernes forventninger for fremtiden. Målet med analysen er å bli kjent med selskapet, hvordan det har utviklet seg så langt, og hvilke muligheter som ligger i vente.


Vi starter med å sammenligne Aker Solutions med konkurrentene i bransjen for å få en helhetlig oversikt.


Skrever av Gründer og CEO Didrik Lysvoll


Sammenligning analyse

Vi ønsker å bruke vår QVM-screener for å sammenligne Aker Solutions med andre selskaper innen olje- og gassutstyr og -tjenester på Oslo Børs. Ved hjelp av vår screener-modell kan vi analysere viktige nøkkeltall innen kvalitet, verdi og momentum for å vurdere hvordan selskapet presterer i forhold til konkurrentene.


Innen olje- og gassutstyr og -tjenesterbransjen på Oslo Børs er det totalt 20 selskaper. Aker Solutions har den nest største markedsverdien i denne bransjen. Men når vi sorterer selskapene etter QVM-modellen, viser det seg at Aker Solutions er på topp blant alle selskapene i bransjen. Selskapet overgår de 20 andre selskapene når vi ser på de nøkkeltallene som modellen sammenligner.


Det er flere positive sider ved Aker Solutions som kommer fram gjennom sammenligningsanalysen. I forhold til konkurrentene har selskapet lav belåning, god lønnsomhet og lavt verdsettelsesmultipler. I tillegg har aksjekursen sterkt momentum sammenlignet med konkurrentene. Aker Solutions er også blant de selskapene som utbetaler det sjette største utbyttet i bransjen, målt i direkte avkastning.


Nå vil vi gå dypere inn i selskapets oversiktsside for å få enda bedre innsikt i selve selskapet.


Oversikt analyse

Aker Solutions er et selskap av middels størrelse med en markedsverdi på 22,4 milliarder kroner og en selskapsverdi på 19,2 milliarder kroner når vi tar hensyn til gjeld og kontantbeholdning. Det er interessant å merke seg at selskapsverdien er lavere enn markedsverdien, noe som betyr at selskapet har mer kontanter enn gjeld. Dette er positivt for selskapets finansielle stabilitet, noe som er imponerende, spesielt i en bransje der mange selskaper er tungt belånte.


Ifølge vår modell har Aker Solutions en moderat volatilitet, som betyr at det er en moderat risiko for svingninger i aksjekursen. Selskapet har også fått en super aksje-rangering, som betyr at det presterer bedre enn sammenlignbare selskaper når det gjelder viktige nøkkeltall. Dette bekrefter funnene våre fra tidligere sammenligninger, der Aker Solutions tydelig skilte seg ut.


Vi har også brukt trafikklys-modellen vår for å vurdere selskapet nærmere. Denne modellen viser at de fleste aspektene ved selskapet er positive, eller grønne. Øverst til høyre ser vi en oppsummering av nøkkeltallene, og alle tre kategoriene i trafikklys-modellen – momentum, kvalitet og verdi – er grønne for Aker Solutions. Dette indikerer at selskapet har et sterkt momentum, høy kvalitet og god verdi. Men modellen skal kun brukes som en pekepinn på selskapet, og ikke som en endelig beslutning.


La oss nå se nærmere på de tekniske aspektene ved selskapet for å forstå hvorfor momentumet er så sterkt for Aker Solutions.


Teknisk analyse

La oss ta en nærmere titt på Aker Solutions og deres aksjekursutvikling. For øyeblikket ligger aksjekursen på 45,76kr, noe som er en imponerende økning på over 20,5% siden begynnelsen av året da den var 38,2kr, og hele 50,1% siden samme tidspunkt i fjor da den var 29,5kr. Det har vært en interessant reise for aksjekursen, med både positive og negative trender som har preget utviklingen. For å analysere disse trendene bruker vi ADX-indikatoren, som vises som en strek på grafen. Når nivået er over 25, er det en sterk trend, mens det er en svak trend når det er under 25. For å bestemme om trenden er positiv eller negativ, bruker vi DMI, hvor +DI måler oppgangens styrke og -DI måler nedgangens styrke. Når +DI er høyere enn -DI, indikerer det en positiv trend, og omvendt for en negativ trend.


I løpet av året har disse trendindikatorene svingt mye over og under hverandre, med både positive og negative trender. ADX har nådd over 25 tre ganger, noe som indikerer sterke trender, men falt like etter uten å holde seg lenge over denne grensen. Aker Solutions startet året med en positiv trend, hvor fjoråret avsluttet med en krysning der det 20-dagers glidende gjennomsnittet gikk over 50-dagers gjennomsnittet. Bare en måned senere, mot slutten av januar, nådde ADX over grensen på 25, og +DI var flere ganger større enn -DI. Trenden fortsatte inn i februar, og aksjekursen nådde sitt høyeste punkt på 45kr med en økning på 17,8% siden begynnelsen av året. Men etter denne oppgangen snudde aksjekursen, og mot slutten av måneden krysset -DI over +DI, noe som indikerte et trendskifte etter den sterke oppgangen.


Det tok en måned til, mot mars, før trenden ble sterk igjen, med ADX over 25 og 20-dagers gjennomsnitt som krysset under 50-dagers gjennomsnitt. Den negative trenden fortsatte til tidlig mai, da selskapet rapporterte lavere omsetning enn estimatene, noe som førte til en nedgang på -5% samme dag. Aksjekursen nådde da årets laveste punkt på 34,34kr, som var en nedgang på -10,10% fra årets begynnelse. Dette ble imidlertid sett på som en mulighet for investorene, og aksjen hoppet raskt tilbake. Mot slutten av april nærmet +DI seg å krysse over -DI, men like før snudde aksjekursen igjen brått etter å ha hatt en oppgang fra bunnen.


Aksjekursen falt helt frem til slutten av juni, da den begynte å øke raskt igjen. Bare to uker senere leverte selskapet en kvartalsrapport 13. juli, hvor de overrasket markedet med en sterk EBITDA for andre kvartal. Samme dag økte aksjekursen med hele 16,1%, og investorene var svært fornøyde med resultatene. Samtidig krysset det 20-dagers glidende gjennomsnittet over 50-dagers gjennomsnitt, noe som indikerte videre positiv oppgang med +DI over -DI. Mot slutten av måneden nådde også ADX over 25, noe som bekreftet at dette var en sterk trend. +DI var nå langt over -DI, og denne positive trenden fortsatte frem til i dag, hvor ADX er rekordhøyt for året med en verdi på over 40. Dette forklarer hvorfor selskapet har en høy rangering på momentum i modellen vår.


Nå som vi har fått bedre innsikt i den tekniske analysen, la oss se nærmere på selskapet bak aksjekursen.


Finansiell analyse

Når vi ser på oppsummeringen av Aker Solutions' regnskap, finner vi mange positive trender for selskapet med synkende multipler. La oss først se på balansen, der vi merker en jevn og stabil utvikling med økende egenkapital som nå utgjør 27,5% av total kapital, tidligere varierende mellom 26,9% og 27,9%. Prisen til bokverdien av egenkapitalen er nå 2,1, noe som er rekordhøyt sammenlignet med tidligere nivåer på 1,0-2,0. Dette betyr at selskapets markedsverdi har vokst raskere enn egenkapitalen. Videre ser vi at selskapets omsetning er rekordhøy i forhold til eiendelene, og utgjør nå 125,8%. Dette betyr at selskapet har generert en omsetning som er større enn verdien av alle eiendelene sine, noe som er svært imponerende. Tidligere har dette nøkkeltallet variert mellom 101,1% og 124,6%, som indikerer en stabil omsetningsvekst over årene. Prisen til salg for omsetningen er nå 0,5, altså dobbelt så høy som markedsverdien. Tidligere har denne multippelen ligget mellom 0,3-0,4, og det viser at markedsverdien har fulgt veksten i omsetningen nøye.


Selskapets inntjening har vært mer variabel i perioden, med både overskudd og underskudd. Hittil i år har selskapet oppnådd en rekordhøy avkastning på eiendeler, 4,3%, sammenlignet med tidligere nivåer på 3,6% og -5,7%. Dette fører til at prisen til inntjening nå er historisk lav, 13,5, sammenlignet med tidligere verdier mellom 15,4 og 296,4. Det mest imponerende og tydeligste fra grafene er imidlertid kontantstrømmen. Fri kontantstrøm har vokst kraftig de siste årene, hvor kontantavkastningen på eiendeler gikk fra -1,9% i 2019 til 13,9% nå i 2023. Dette er en betydelig økning og har resultert i en rekordlav pris til fri kontantstrøm, 4,2, sammenlignet med tidligere 4,7. Etter at kontantstrømmen ble positiv, har selskapet utbetalt utbytte med en direkteavkastning på 0,5% i fjor og en lav utbetalingsgrad på kun 8,3%. Hittil i år har direkteavkastningen mer enn firedoblet seg til 2,2%, med en utbetalingsgrad på 29,4%. Dette er gode nyheter for utbytteinvestorene på børsen.


Med rekordhøy inntjening er det spennende å se hva analytikerne tenker om selskapets fremtidige lønnsomhet. La oss nå se nærmere på hva analytikerne mener.


Analytiker analyse

Når vi undersøker hva analytikerne forventer av Aker Solutions sin fremtidige inntjening, ser det veldig positivt ut. De har blitt positivt overrasket de siste fire kvartalene, med variasjoner i overraskelsesmarginen som har ligget mellom 12,9% og 49,3%. Nå spår de en betydelig vekst for de to kommende kvartalene sammenlignet med samme periode året før, med forventninger om en vekst på hele 85,1% og 72,4%. Dette er svært høye forventninger til inntjeningsvekst.


For de kommende årene er analytikerne også positive. I 2023 forventes selskapets inntjening å vokse med 44% fra 2022, og ytterligere 11% vekst er forventet i 2024 sammenlignet med 2023. Med andre ord er analytikerne optimistiske både på kort og lang sikt. Dette kan bety at den nåværende rekordhøye lønnsomheten til selskapet kan vedvare en stund til, men det er alltid viktig å være varsom med å ta slike forventninger for gitt.


Når det gjelder anbefalinger, har analytikerne en gjennomsnittlig kjøpsanbefaling. Det laveste kursmålet er 44kr med en potensiell nedside på -3,8%, det gjennomsnittlige kursmålet er 48,8kr med en oppside på 6,6%, og det høyeste kursmålet er 57kr med en oppside på 24,6%. Dette viser at forventningene deres gjenspeiles både i kursmålet og anbefalingen. Men det er viktig å huske å være forsiktig med å følge slike anbefalinger ukritisk.


Oppsummering


Oppsummerende skiller Aker Solutions seg tydelig ut fra sine konkurrenter ved å ha lav gjeld, høy omsetning, god lønnsomhet og sterk kontantstrøm konvertering. Dette har ført til en super aksje-rangering, med bedre nøkkeltall enn andre selskaper i bransjen.


Teknisk sett har aksjekursen hatt sine opp- og nedturer, ofte påvirket av om kvartalsrapportene har overrasket positivt eller skuffet. Men nå ser vi en veldig positiv trend, som er den sterkeste i år. Dette støttes av indikatorer og trendlinjer.


Når vi ser på den finansielle analysen av selskapet, avsløres det at de har hatt en stabil og positiv vekst i balansen. Egenkapitalen har økt, samtidig som gjelden er blitt redusert. Omsetningen har vokst kraftig og nådd rekordhøyder i år, sammen med imponerende inntjening og fri kontantstrøm. Dette har tillatt selskapet å utbetale økende utbytter.


Lønnsomheten til Aker Solutions har nådd historisk høye nivåer, men det er vanskelig å si om dette vil vedvare. Analytikerne er derimot optimistiske og har store forventninger til selskapets vekst både på kort og lang sikt. Gjennomsnittsanbefalingen er kjøp, og kursmålet er vesentlig høyere enn dagens kurs.


Vi håper denne analysen gir deg god innsikt i Aker Solutions' utvikling så langt og fremtidsutsiktene. Vår kraftige aksjeanalyseplattform kan gi deg enda mer informasjon - registrer deg gratis og prøv den nå! Husk likevel at all informasjon vi gir kun skal brukes som inspirasjon for videre analyse og ikke tolkes som investeringsråd. Husk at investeringer alltid innebærer risiko, og tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. Så vær grundig og nøye i dine analyser før du tar investeringsbeslutninger. Lykke til på din investeringsreise!


Å investere innebærer alltid risiko, og tidligere resultater gir ingen garantier for fremtidige resultater. Det vi deler med deg er kun informasjon og skal ikke tolkes som investeringsråd. Vi kan ikke garantere at det vi presenterer er fullstendig og korrekt. Når du tar investeringsbeslutninger basert på vår informasjon, er det ditt eget ansvar og risiko som investor. Vi tar ikke ansvar for eventuelle tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av vårt innhold hos InvestWiser. Vårt innhold kan ikke erstatte profesjonell investeringsrådgivning.

Kommentare

Mit 0 von 5 Sternen bewertet.
Noch keine Ratings

Rating hinzufügen
bottom of page